Remissvar

Här finns en lista på IVO:s svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss.

För att begära ut remissvar kontakta registrator@ivo.se

 

Datum Namn Dnr
2024-05-29 Remissvar angående begreppet utförare av socialtjänst (S2023/02118). 6.1.1-16435/2024
2024-05-14 Remissvar över SOU 2023:97 Ut ur utsatthet – exitprogram för vuxna och barn som är utsatta för prostitution och människohandel samt SOU 2023:98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras 6.6.1-07834/2024
2024-05-14 Remissvar över SOU 2024:2 Ett samordnat vaccinationsarbete 6.1.1-07346/2024
2024-05-10 Remissvar över SOU 2024:3, Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 6.1.1-07570/2024
2024-05-08 Remissvar över delbetänkandet SOU 2024:18 Nya regler om cybersäkerhet 6.1.1-08434/2024
2024-05-03 Remissvar över SOU 2023:96 En reform för datadelning 6.1.3-066331/2024
2024-04-24 Remissvar över Statens institutionsstyrelses föreskrifter om anvisning av plats för unga och placering av dömda på särskilda ungdomshem och om vissa särskilda befogenheter på sådana hem. 6.1.1-11854/2024
2024-04-18 Remissvar över betänkande Narkotikautredningen - Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62) 6.1.1-03597/2024
2024-04-18 Remissvar avseende stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75) 6.1.1-47540/2023
2024-04-12 Remissvar avseende förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter 6.1.1-08952/2024
2024-04-09 Remissvar avseende förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler, och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. 6.1.1-07938/2024
2024-04-05 Remissvar avseende SOU 2023:94 Förändring genom försök – försöksverksamhet i den kommunala sektorn 6.1.1-01857/2024
2024-04-04 Remissvar avseende SOU 2023:82 Ökad kontroll över tandvårdssektorn 6.1.1-01424/2024
2024-04-03 Remissvar avseende SOU 2024:1 Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier 6.1.1-01968/2024
2024-03-25 Remissvar avseende SOU 2023:76 Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning 6.1.1-47429/2023
2024-03-20 Remissvar avseende SOU 2023:66 Barn och unga i samhällsvård 6.1.1-45761/2023
2024-03-20 Remissvar avseende Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater 6.1.1-04672/2024
2024-02-28 Remissvar avseende SOU 2023:56 Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier 6.1.1-43319/2023
2024-02-07 Remissvar avseende promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten 6.1.1-44770/2023
2024-02-07 Remissvar avseende Förslag till ändringar i föreskrifterna om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister 6.1.1-46603/2023
2024-01-26 Remissvar avseende Rättsmedicinalverkets förslag till föreskrifter om rättsintyg 6.1.1-47153/2023
2024-01-25 Remissvar avseende Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn 6.1.1-45740/2023
2024-01-10 Remissvar avseende SOU 2023:69 Ökat informations­flöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel 6.1.1-43196/2023
2023-12-18 Remissvar avseende SOU 2023:52 Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen 6.1.1-35105/2023
2023-12-15 Remissvar avseende SOU 2023:50En modell för svensk försörjningsberedskap 6.1.1-34776/2023
2023-12-06 Remissvar avseende SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga 6.1.1-34279/2023
2023-12-05 Remissvar avseende Ds 2023:26 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården 6.1.1- 33658/2023
2023-11-30 Remissvar avseende promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27) 6.1.1-34289/2023
2023-11-29 Remissvar avseende En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43) 6.1.1-34277/2023
2023-11-15 Remissvar avseende betänkandet Förstärkt skydd för den personliga integriteten - Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37) 6.1.1-26819/2023
2023-11-13 Remissvar avseende remiss avseende förslag till föreskrift om ändring i HSLF-FS 2021:75 6.1.1-37243/2023
2023-11-10 Remissvar över promemorian; Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd 6.1.1-25431/2023
2023-11-09 Remissvar avseende förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 6.1.1-35948/2023-2
2023-11-08 Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 6.1.1-38387/2023
2023-11-06 Remissvar avseende SOU 2023:38, Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning 6.1.1-34247/2023
2023-10-30 Remissvar avseende Ny version av SLS-kapitlet Förvaring, märkning, lagrings och användningstider för läkemedel 6.1.1-36540/2023
2023-10-18 Remissvar avseende Slutbetänkande: En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39) 6.1.1-32474/2023
2023-10-18 Remissvar avseende betänkandet Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13) 6.1.1-23882/2023
2023-09-26 Remissvar avseende Ds 2023:20 Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem 6.1.1-24297/2023
2023-09-21 Remissvar avseende PM Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik 6.1.1-24102/2023
2023-09-20 Remissvar avseende EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel 6.1.1-21310/2023
2023-09-07 Remissvaravseende betänkande Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar 6.1.1-24298/2023
2023-09-07 Remissvar avseende förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens medicinska födelseregister 6.1.1-21728/2023
2023-06-29 Remissvar avseende betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70) 6.1.1-13937/2023
2023-06-28 Remissvar avseende SOU 2022:72 Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel  6.1.1-13132/2023
2023-06-15 Remissvar avseende EU-kommissionens patentpaket 6.1.1-20416/2023
2023-06-08 Remissvar avseende promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet (Fi2023/01006) 6.1.1-11066/2023
2023-05-31 Remissvar avseende slutbetänkandet SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans  6.1.1-11211/2023
2023-05-30 Remissvar avseende betänkandet Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja 6.1.1-08447/2023
2023-05-17 Remissvar över Delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2 6.1.1-10406/2023
2023-05-15 Remissvar över förslag till ändring i föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd för genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning samt om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken 6.1.1-15080/2023
2023-05-04 Remissvar över betänkandet Tryggare hem för barn (SOU 2022:71) 6.1.1-07434/2023
2023-04-26 Remissvar över förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 6.1.1-13747/2023
2023-03-20 Remissvar över ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 202240) 6.1.1-09626/2023
2023-03-15 Remissvar Ds 2023:1 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder  6.1.1-00262/2023
2023-03-02 Remissvar avseende promemorian Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel 6.1.1-47152/2022
2023-02-21 Remissvar avseende Socialstyrelsens förslag på ändringar i föreskrift och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor  6.1.1-06673/2023
2023-02-17 Remissvar över betänkandet SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan 6.1.1-45408/2022
2023-02-01 Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel  6.1.1-43475/2022
2023-01-26 Remissvar avseende förslag på ändringar i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar 6.1.1-43475/2022
2022-12-09 Yttrande över europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete 6.1.1-44705/2022
2022-12-02 Yttrande avseende betänkandet God tvångs-vård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 6.1.1-25565/2022
2022-11-30 Remissvar avseende nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek med följdändringar 6.1.1-43479/2022-3
2022-11-30 Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 6.1.1-33534/2022
2022-11-14 Remissvar över Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården 6.1.1-27195/2022-2
2022-11-09 Yttrande över Utökat informationsutbyte 6.1.1-31827/2022
2022-11-09 Remissvar över betänkandet SOU 2022:41 – Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 6.1.1-26397/2022
2022-11-09 Yttrande över betänkandet Översyn av JO ämbetet 6.1.1-23511/2022
2022-11-03 Remissvar - Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27) 6.1.1-26213/2022
2022-10-21 Remissvar över Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden 6.1.1-35703/2022-2
2022-10-19 Remissvar över Ds 2022:16 - Ledarhundar  6.1.1-24610/2022
2022-10-12 Remissvar över departementsskrivelse Ds 2022:12 - Vistelseförbud för barn 6.1.1-23959/2022-3
2022-10-11 Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor 6.1.1-31639/2022-2
2022-09-30 Remissvar avseende förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar 6.1.1-26577/2022
2022-09-28 Remissvar över  Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram 6.1.1-22557/2022-2
2022-09-23 Remissvar avseende Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet 6.1.1-23662/2022-2
2022-09-23 Remissvar över departementsskrivelse Ds 2022:9 - Ett utvidgat utreseförbud för barn 6.1.1-21171/2022-2
2022-09-22 Yttrande över Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre 6.1.1-31639/2022-2
2022-09-12 Remissvar – förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 6.1.1-24349/2022-2
2022-09-07 Yttrande över remissen Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) 6.1.1-19573/2022
2022-09-01 Remissvar - Förslag till ny version av Svensk läkemedelsstandard kapitlet Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel 6.1.1-23920/2022-2
2022-08-29 Remissvar - SIS, Swedish Standards Institute, Hälso- och sjukvårdsinformatik 6.1.1-25204/2022
2022-08-19 Remissvar - Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, även kallad EHDS, COM(2022) 197 final  6.1.1-20190/2022
2022-06-16 Remissvar - förslag till föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 6.1.1-19584/2022-2
2022-06-15 Yttrande över förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om socialnämndens utredning gällande vårdnad om barn i vissa fall 6.1.1-20350/2022-2
2022-06-13 Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring 6.1.1-19029/2022
2022-06-08 Yttrande över departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 6.1.1-09757/2022-2 
2022-06-03 Remissvar - Graviditet, förlossning och tiden efter – Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå. 6.1.1-14010/2022-2
2022-06-03 Remissvar -Delbetänkande av Utredningen om E-recept inom EES (SOU 2021:102) 6.1.1-09120/2022-2
2022-06-02 Remissvar – Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU: Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring enligt LVU 6.1.1-09039/2022-2
2022-06-01 Remissvar – Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten) 6.1.1-19097/2022
2022-05-31 Remissvar på förslag till följdändringar i tre författningar med anledning av nya regler om organbehandlande behandling m.m.  6.1.1-19862/2022-2
2022-05-17 Yttrande över betänkandet Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99)  6.1.1-03205/2022
2022-04-29 Remissvar över delbetänkandet av utredningen Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)  6.1.1-47833/2021
2022-04-29 Synpunkter på Kriminalvårdens förslag till anvisningar avseende uppdraget risk- och behovsbedömning och rutiner för dokumentation i VSP för psykologer  6.1.1-13328/2022-2
2022-04-29 SIS remiss- Standard på översyn- SS-EN 15224:2017 Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården 6.1.1-06277/2022-2
2022-04-28 Yttrande över remissen Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig. Kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens beredskap  6.1.1-10678/2022-2
2022-04-22 Remiss av Socialstyrelsens förslag att upphäva föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin 6.1.1-11788/2022-2
2022-04-21 Remiss från Läkemedelsverket avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, m.m. 6.1.1-13442/2022
2022-04-20 Yttrande avseende remissen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) 6.1.1-05511/2022
2022-04-06 Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS 6.1.1-07520/2022-2
2022-04-01 Remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLFFS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter 6.1.1-08931/2022
2022-03-29 Svar på remiss av förslag till nya föreskrifter m.m. Post- och Telestyrelsen 6.1.1-08997/2022-2
2022-03-25 Remissvar – förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 6.1.1-07561/2022-2
2022-03-22 Remissvar – förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 6.1.1-08082/2022
2022-03-14 Remiss - Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift, SOU 2021:97  6.1.1-48532/2021
2022-03-09 Remiss från Kemikalieinspektionen avseende förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, dnr 4.7-H22-00089 6.1.1-03664/2022
2022-02-16 Remiss från Utrikesdepartementet avseende utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2, UD2021/17423 6.1.1-46988/2021
2022-02-16 Remiss från Socialdepartementet avseende Utkast till lagrådsremiss Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, S2022/00789 6.1.1-06030/2022
2022-02-07 Remissvar NMI föreskrifter, Läkemedelsverket 6.1.1-01628/2022
2022-02-04 Yttrande över Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) 6.1.1-43817/2021-2
2022-02-03 Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död 6.1.1-47500/2021
2022-02-03 Synpunkter på remissen – Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering (SOU 2021:88) 6.1.1-43987/2021-2
2022-02-03 Yttrande över betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 6.1.1-43646/2021
2022-02-01 Remissvar avseende förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:xx) om socialnämndens informationssamtal 6.1.1-48464/2022
2022-01-31 Yttrande över utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll  (SOU 2021:80) 6.1.1-40155/2021 
2022-01-31 Remiss av Riksarkivets förslag till författningar 6.1.1-36453/2021-2
2022-01-19 IVO remissvar över förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster 6.1.1-47639/2021-2
2022-01-14 Yttrande över betänkandet Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) 6.1.1-38873/2021
Senast uppdaterad 2024-05-29