Särskilda boenden för äldre (SÄBO)

IVO har tidigare konstaterat att kommuner och regioner inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg av boende på SÄBO. Mot den bakgrunden har IVO genomfört en fördjupad nationell tillsyn av verksamheter i kommunal regi. 

Tillsynen har omfattat 293 av landets kommuner: 56 000 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler och enkätsvar från patienter och närstående samt vård- och omsorgspersonal. IVO har identiferat fyra bristområden: 

  • Kompetens: den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften eller behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning. Tillgången till sjuksköterskor och läkare är inte tillräcklig för att säkerställa patienternas behov.
  • Kontinuitet och dokumentation: dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas ofta en kontinuitet i personalgruppen som skulle ha främjat en god vård.
  • Läkemedelshantering: det saknar förutsättningar för att den vård- och omsorgspersonal som har delegerats uppgiften att överlämna läkemedel ska kunna utföra hanteringen på ett patientsäkert sätt. 
  • Vård i livets slutskede: personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras. Det är vanligt att brytpunktsamtal inte dokumenteras i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen och det förekommer att patienter inte får symptomlindring eller avlider i ensamhet.
     

IVO:s bedömning av kommunernas återredovisningar visar att ett omfattande arbete pågår, bland annat genom utbildningsinsatser, för att åtgärda de brister som konstaterats i tillsynen. Likväl finns det fortsatt allvarliga brister i flera kommuners förmåga att säkerställa en godtagbar kvalitet och säkerhet. Tillsynen fortsätter därför i ett antal kommuner.

Senast uppdaterad 2023-06-07