Vårdplatser inom sjukhusvården

Utifrån en tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård har IVO konstaterat att läget är allvarligt och att patientsäkerheten inte kan garanteras. Det råder en stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården.

I det inledande skedet av den nationella tillsynen analyserade IVO regionernas uppgifter om vårdplatser och bemanning. Analysen visade att det i nästan samtliga regioner råder en stor brist på vårdpersonal, och störst är bristen inom den somatiska specialistsjukvården. 

Brister vid samtliga granskade 27 sjukhus

Tillsynen visar brister vid samtliga 27 granskade sjukhus, vilket innebär att lagar och andra föreskrifter inte följs. 24 beslut omfattar krav på att regionerna ska redovisa planerade och vidtagna åtgärder. Fyra beslut omfattar föreläggande vid vite. 

Viktiga iakttagelser 

  • Patienter vårdas under lång tid i korridorer eller på andra integritetskränkande och olämpliga ställen, utan att få tillräckligt med mat, vatten eller ens hjälp att gå på toaletten. Den mest grundläggande patientsäkerheten kan inte tillgodoses.
  • Patienter utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet.
  • Läkemedel ges inte alls eller inte i tid.
  • Medicinsk övervakning sker inte utifrån patienternas medicinska behov utan utifrån tillgänglig utrustning och personal. 

Fortsatt tillsyn i form av uppföljning av regionernas redovisade åtgärder

IVO fortsätter tillsynen genom att granska de åtgärder som regionerna vidtar. Om regionerna inte förbättrar läget för patienterna vid akutsjukhusen inom rimlig tid har lagstiftaren givit IVO flera verktyg för att få till stånd förändring till skydd för patienterna, däribland vitesförelägganden och förbud av verksamhet.

Senast uppdaterad 2023-06-07