IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under corona-pandemin

Foto på äldre man med rullator som står med ryggen till mot kameran.

IVO fick tidigt under pandemin indikationer på risker inom äldreomsorgen och genomförde nationella granskningar av dessa verksamheter. Myndigheten har sedan fördjupat tillsynen och följde under 2022 upp sina tidigare tillsynsinsatser.

Uppföljningen är inte begränsad till personer som har eller haft covid-19, utan fokuserar på hela den medicinska vården inom särskilda boende för äldre (SÄBO).  

För att ta reda på om det finns förutsättningar att ge en patientsäker, god och säker vård för personer som bor på SÄBO har IVO genomfört journalgranskningar samt enkäter med patienter/närstående, vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor och verksamhetsföreträdare. 

Under hösten 2022 sammanfattade IVO resultatet från enkäter och journalgranskningen och påbörjade inspektioner i alla Sveriges kommuner som bedriver SÄBO i kommunal regi.

Tillsynen av vård och omsorg för äldre från 2020 till 2022

Den första tillsynen som genomfördes i april 2020 fokuserade på smittspridning inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-boenden.

Resultatet från den första tillsynen ledde till granskning av förutsättningar för individuell medicinsk vård och behandling.

Under 2021 fortsatte IVO tillsynen av kommunerna och regionernas arbete med den medicinska vården för främst äldre som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Dessa tillsynsinsatser följs nu också upp under 2022.

Informationsblad för att minska smittspridningen av covid-19 inom äldreomsorgen

Tillsyn för minskad för minskad smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre (pdf, öppnas i eget fönster)

Tillsyn för minskad för minskad smittspridning av covid-19 – LSS-boende för vuxna (pdf, öppnas i eget fönster)

Tillsyn för minskad för minskad smittspridning av covid-19 – hemtjänst (pdf, öppnas i eget fönster)

Nyheter från IVO om tillsynen

2022-08-26 - IVO presenterar delresultat av granskning av särskilda boenden för äldre

2021-06-07 - IVO följer upp effekter av åtgärder och smittsäkra besök i äldreomsorgen

2021-02-02 - Förutsättningar för god vård och behandling på SÄBO saknas och leder till brister

2020-12-09 - Beslut för privata vårdgivare om vård och behandling vid covid-19 på särskilda boenden för äldre

2020-11-24 - Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

2020-07-07 - IVO fördjupar granskningen av vård och behandling på särskilda boenden för äldre

2020-05-20 - Tillsyn av vård och behandling

2020-05-07 - Nära och tydligt ledarskap viktigt för minskad smittspridning i äldreomsorgen

2020-04-17 - Utökad tillsyn av äldreomsorgen

Läs i regelverket 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (pdf, öppnas i eget fönster)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (pdf, öppnas i eget fönster)

Socialstyrelsens meddelandeblad om föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (pdf, öppnas i eget fönster)

Socialstyrelsens meddelandeblad om socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller andra liknande infektioner (pdf, öppnas i eget fönster)