Anmälan leverantör av samhällsviktig tjänst (NIS)

Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster, till exempel hälso- och sjukvård, ska anmäla sig till IVO för att kunna fullgöra sina skyldigheter att rapportera incidenter. Ett övergripande syfte är att vårdgivarna ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att ha en hög driftsäkerhet.
Anmälan till IVO är också en förutsättning för att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska kunna hantera incidentrapporter. Incidenter som har betydande inverkan på kontinuiteten i en samhällsviktig tjänst ska rapporteras till MSB.

Anmälan leverantör av samhällsviktig tjänst

Vårdgivare om omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen eller detaljhandel med läkemedel (apotek) ska anmäla sig till IVO om:

  • antalet anställd legitimerad vårdpersonal eller på annat sätt anlitad legitimerad vårdpersonal överstiger 50 årsarbetskrafter, eller
  • minst 20 000 expedieringar av receptbelagda läkemedel utförs per år.

När anmälan kommer in registreras organisationen som leverantör av en samhällsviktig tjänst hos IVO, som för över uppgifter om leverantören till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Blankett och kontaktuppgifter

Anmälan som leverantör av samhällsviktig tjänst

  • Blankett Nytt fönster
Senast uppdaterad 2023-06-07