Beslut för privata vårdgivare om vård och behandling vid covid på särskilda boenden för äldre

Som en del av IVO:s granskning om äldre på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19, har vi även granskat de privata vårdgivare som vissa regioner har avtal med.

IVO har genomfört en nationell granskning om äldre på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Som en del av vår tillsyn av regionerna, har vi även granskat de privata vårdgivare som vissa regioner har avtal med om utförande av hälso- och sjukvård.

 

IVO har fattat ett beslut för varje privat vårdgivare som förekommer i underlaget för tillsynen. Urvalet av privata vårdgivare utgår ifrån vilken vårdcentral patienten har varit listad på. Det är med andra ord inte ett representativt urval för att dra några generella slutsatser om de privata vårdgivarna som helhet.

 

Regionerna har det övergripande ansvaret

IVO kan konstatera brister även hos privata vårdgivare vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. Det bör dock understrykas att det är respektive region som har det övergripande ansvaret för den medicinska vården och behandlingen på landets särskilda boenden. Att de privata utförarna nu får egna beslut är en konsekvens av att de är ansvariga vårdgivare, även om regionerna är övergripande ansvariga som huvudmän.

 

Besluten för de privata vårdgivarna är inräknade i resultatet av vår granskning av regionerna, där vi gör bedömningen att en femtedel av personerna på äldreboendena inte har fått någon individuell läkarbedömning. Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre. Vi bedömer också att ingen region fullt ut nått de krav på kvalitet i brytpunktsamtal, behandling enligt ordination och dokumentation som lagstiftningen sätter upp.

 

Områden där IVO har funnit brister

  • Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk  under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  • Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

 

Beslut för kommunerna kommer i januari

Just nu färdigställs de beslut i tillsynen som riktar sig gentemot kommunerna. IVO planerar att kommunicera dessa under januari 2021.

Senast uppdaterad 2020-12-09