Så påverkar coronaviruset IVO:s inspektioner

IVO följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör löpande bedömningar kring hur vår tillsyn och tillståndsprövning bedrivs bäst i ett pressat läge. Här finns aktuell information om IVO:s inspektioner.

Många verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är hårt belastade med anledning av det nya coronaviruset.

IVO gör därför ständiga bedömningar kring hur vi ska agera kring inspektioner och andra kontakter i tillsynen. Vi för även dialog med andra myndigheter för bedömning och samordning. 

Inspektioner med platsbesök

Under pandemin kommer IVO från och med vecka 38 att situationsanpassa inspektioner och i varje enskilt ärende överväga om det är rimligt och genomförbart att göra ett platsbesök.

Nya inspektioner som innefattar platsbesök bör noga övervägas utifrån omfattning och metod, för att undvika ökad smittspridning och störningar i verksamheterna. Det kan handla om inspektioner som rör risk för liv och hälsa eller andra allvarliga konsekvenser eller i de fall där vi av andra skäl bedömer det angeläget och vi kan hålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Övrigt arbete inom tillsyns- och tillståndsverksamheterna som inte innefattar platsbesök bedrivs som vanligt.

Senast uppdaterad 2020-04-27