Fler fick vänta på socialtjänstinsatser under 2019

Antalet personer som inte får de insatser de har rätt till fortsatte att öka i antal under 2019. Långa väntetider var vanligast för insatser enligt LSS.

Beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska verkställas skyndsamt. Om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO.

IVO har nu sammanställt statistiken för ej verkställda beslut 2019. Resultatet visar bland annat att:

  • Antalet beslut som inte verkställs inom socialtjänsten ökar, från 12 733 till 13 834 stycken mellan 2018 och 2019.
  • De flesta som får vänta på insats (drygt 40 procent) är äldre personer. Cirka 90 procent av dessa väntar på särskilt boende.
  • Det är långa väntetider för flera LSS-insatser. De insatser som har längst medianväntetid är bostad med särskild service (i genomsnitt 12 månader) och bostad med särskild service för barn och unga (10 månader).
  • Under 2019 har IVO ansökt om särskild avgift i förvaltningsdomstol för långa väntetider i närmare 300 fall. Drygt 80 procent av ärendena berör insatser inom LSS och Individ- och familjeomsorgen.

Läs mer om ej verkställda beslut i Statistik från IVO.

Senast uppdaterad 2020-04-24