Förstudie om tillgänglighet för patienter i försäkringsfinansierad och skattefinansierad vård

IVO har inlett en förstudie för att undersöka myndighetens förutsättningar att granska privata vårdgivares prioritering mellan patienter.

Förstudien har initierats utifrån uppgifter som förekommit i media samt indikationer som IVO mottagit på att vårdgivare åsidosätter hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsbestämmelse.

 

Ur ett systemperspektiv blir frågan om prioritering mellan patienter allt viktigare i och med att privata sjukförsäkringar ökar samtidigt som det fortsatt finns betydande tillgänglighetsproblem och väntetider i vården. Ur patientens perspektiv kan bristande tillgänglighet och långa väntetider innebära ökade patientsäkerhetsrisker. 

 

- I förstudien kommer vi bland annat att identifiera vilka patientgrupper som skulle löpa störst patientsäkerhetsrisker vid ickemedicinsk prioritering och bedöma möjligheten att granska detta. Vi kommer också att beakta olika juridiska frågeställningar, säger Unni Mannerheim, utredare på IVO. 

 

Parallellt med IVO:s förstudie kommer Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att på regeringens uppdrag utreda riskerna för att försäkringspatienter ges företräde till hälso- och sjukvården. Myndigheterna kommer att nära följa varandras arbete med frågan. IVO:s förstudie beräknas vara klar i maj och kommer att vara avgörande för om IVO inleder en tillsyn.

 

Senast uppdaterad 2020-02-13