Hantering av misstänkt smitta av covid-19 inom psykiatrisk slutenvård

Det kan vara svårt att hantera smitta av covid-19 inom psykiatrisk slutenvård. Vid misstänkt smitta kan isolering enligt smittskyddslagen vara aktuell efter beslut av smittskyddsläkare.

En patient inom psykiatrisk slutenvård som har misstänkt covid-19, kan inte avskiljas med hänvisning till lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) enbart i syfte att förhindra att medpatienter eller personal smittas. Beslut om avskiljning ska alltid kopplas till patientens beteende. Däremot kan en person som bär på en anmälningspliktig sjukdom under vissa förutsättningar isoleras enligt smittskyddslagen.

 

Smittskyddslagen kan tillämpas

Eftersom covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom ska behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall utan dröjsmål göra en anmälan till regionens smittskyddsläkare, samt till Folkhälsomyndigheten. Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får, under vissa förutsättningar, isoleras med stöd av Smittskyddslagen (5 kap. 1 §). Smittskyddsläkaren avgör om ansökan om isolering ska skickas till förvaltningsrätten, som därefter beslutar i frågan.

 

Besöksrestriktioner kan införas

Om det finns en risk för överförande av smitta inom en sluten psykiatrisk verksamhet kan besök till patienterna inskränkas, antingen genom generella besöksförbud eller besök av en viss person eller vissa personer, vilket framgår av 3 § lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.

 

Avskiljning endast på grund av patientens beteende

För att uppfylla de lagkrav som finns när det gäller avskiljning inom psykiatrisk tvångsvård så får en patient hållas avskild från andra patienter endast om det är nödvändigt på grund av att personen genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna (20 § LPT och 8 § LRV).

 

Från den 1 juli 2020 gäller enligt LPT att en patient som är under 18 år endast får hållas avskild från andra patienter om det är nödvändigt på grund av att hen genom aggressivt beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna och det är uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga.

 

IVO granskar sex vårdgivare

Under den pågående pandemin har IVO noterat att det i ett antal verksamheter förekommit beslut om att avskilja patienter från medpatienter på grund av misstänkt smitta av covid-19, med hänvisning till LPT och LRV, utan att det förekommit aggressivt eller störande beteende.

 

Med anledning av detta har IVO beslutat om att öppna tillsynsärenden vid sex olika vårdgivare spridda över landet, för att närmare granska de aktuella besluten.

 

Mer information hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens webbplats med frågor och svar om covid-19 finns mer information om vård i samband med misstänkt eller konstaterad covid-19 inom psykiatrisk tvångsvård.

Senast uppdaterad 2020-06-10