IVO återkallar tillstånd för vårdboende

IVO återkallar tillståndet för vårdboendet Rosenhill. IVO bedömer att det föreligger allvarliga missförhållanden inom flera områden, som i kombination med varandra har direkt betydelse för brukarnas möjligheter att få de insatser de har rätt till.

Vårdboendet Rosenhill vård och omsorg i Älmeboda tar emot brukare som är funktionshindrade. IVO riktade sommaren 2019 kritik mot boendet och beskrev då allvarliga missförhållanden. Genom omfattande råd och vägledning vid inspektioner och tidigare beslut har IVO uppmärksammat verksamheten på gällande bestämmelser. Vårdboendet har därefter haft sex månader på sig att rätta till bristerna. Under denna tid har IVO genomfört en oanmäld inspektion och även intervjuat personal och brukare på boendet. 

Verksamheten bedrivs inte med god kvalitet

Efter att ha tagit del av boendets underlag gör IVO bedömningen att ledningen för vårdboendet inte har vidtagit åtgärder i den utsträckning som krävs för att verksamheten kan anses bedrivas med god kvalitet. IVO återkallar därför verksamhetens tillstånd med omedelbar verkan. Verksamheten ska avvecklas senast den 3 mars. 

Företrädare saknar insikt och lämplighet

IVO har även granskat bolaget som driver vårdboendet och funnit att företrädarna för bolaget inte är lämpliga att bedriva verksamheten och att de saknar förmåga att ta till sig och följa lagar och regler. Kunskap om lagar och andra föreskrifter och visad förmåga att följa dessa, ingår i IVO:s prövning av den personliga lämpligheten att driva verksamhet.

Trots dialog och samtal med IVO saknas ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och kvaliteten i verksamheten bedöms som bristfällig. Boendet har även bedrivit verksamhet som inte är i enlighet med det tillstånd som utfärdats. Vårdboendet har också brustit i sin skyldighet att dokumentera, bland annat när det gäller journalföring. 

Brukare får inte den omsorg de har rätt till

Den målgrupp vårdboendet tar emot kräver hög kompetens hos både personal och verksamhetsansvarig, då de boende har stora behov av stöd och omsorg.

– Detta är en verksamhet med brukare som har omfattande behov. I dagsläget får brukarna inte det som de har rätt till och behöver. Vi har från IVO:s sida arbetat med dialog och förslag på förbättringsåtgärder, men har nu bedömt att bristerna i verksamheten är så allvarliga och omfattande att vi måste ingripa. Vi har även gjort en insikts- och lämplighetsprövning och kommit fram till att personer i bolaget som driver vårdboendet är direkt olämpliga säger Lars Rahm, enhetschef på IVO. 

Dnr 3.7.3-05361/2020

 

 

 

Senast uppdaterad 2020-02-12