IVO fördjupar granskningen av vård och behandling på särskilda boenden för äldre

IVO har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på samtliga 1700 särskilda boenden för äldre. Utifrån resultatet kommer IVO att nu gå vidare med en fördjupad granskning av cirka 90 särskilda boenden.

Fokus för genomförd tillsyn har varit att undersöka om patienter som bor på landets särskilda boenden för äldre, under pågående pandemi, får individuell bedömning av läkare och att de får vård och behandling i enlighet med den bedömningen.

Ett antal indikatorer på risker

Tillsynen visar att boendena i stor utsträckning kan tillgodose behoven av vård och behandling. Regionerna har växlat upp vårdkapacitet i form av tillgång till mobila team, utökade uppdrag om avancerad sjukvård i hemmet samt ökad tillgång till läkarkontakter för boendena, såväl dag- som jourtid. Intervjuerna visar dock, tillsammans med andra datakällor, att det finns ett antal indikatorer på risker som är att ta på största allvar.

- Vi bedömer att förutsättningarna för individuell bedömning och behandling generellt är relativt goda, och framför allt har läget förbättrats under pandemins gång. Men det finns ett mindre antal kommuner och boenden där vi fått indikation på att vård och behandling inte alltid har genomförts på rätt sätt eller där det finns betydande risk för att så inte sker, säger Sofia Wallström, generaldirektör IVO.

40 kommuner särskilt drabbade

IVO konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade, genom att dessa kommuner står för nästan 70 procent av andelen dödsfall i covid-19 vid äldreboenden. Det finns alltså kommuner med allmänspridning som har låg dödligheten på äldreboenden. Lärandet av de som lyckats bättre är mycket angeläget. IVO kan genom tillsynsinsatserna dels agera på de mest allvarliga riskerna, dels hjälpa till att sprida lärdomar och goda exempel.

IVO kommer nu fördjupa tillsynen vid ett 90-tal boenden med förhöjd riskprofil, samt fortsatt analysera klagomålsärenden, ärenden enligt lex Maria och lex Sarah samt andra tips och riskupplysningar som kommer myndigheten till del.

IVO har genomfört 329 intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (eller motsvarande) i landets samtliga kommuner och vid ett antal privata vårdgivare. IVO har också intervjuat hälso- och sjukvårdsdirektörer eller annan som dessa utsett i alla 21 regioner.

IVO:s iakttagelser av regionernas prioriteringar är att ett fåtal regioner inledningsvis genomförde generella bedömningar om att äldre inte skulle vårdas på sjukhus, trots behov av sjukhusvård, utan stanna på boendena för vård där. Men i takt med att IVA-kapacitet byggts ut samt kunskapen om pandemins utveckling ökat så har dessa strikta prioriteringar övergivits, och i flera fall aldrig implementerats.

IVO granskar journaler från cirka 90 särskilda boenden

De särskilda boenden som IVO nu granskar i nästa steg kommer myndigheten att begära in och granska patientjournaler för smittade och avlidna under perioden februari till  juni 2020. IVO kommer också att genomföra intervjuer med ansvariga sjuksköterskor vid de boenden som granskas.  Arbetet påbörjas nu och fortgår under sommaren och en bit in på hösten. När denna fördjupning är klar ska resultatet sammanställas och analyseras.

Resultat i korthet

Exempel på information som IVO har fått i genomförd tillsyn samt genom andra källor som (upplysningar, klagomål och anmälningar).

  • Dödligheten i covid-19 på svenska äldreboenden är spridd över landet, men koncentreras i huvudsak till 40 kommuner där nästan 70 procent av dödligheten inträffat.
  • Av de 40 särskilt drabbade kommunerna bedömde initialt endast 60 procent ha fullständiga förutsättningar till individuell bedömning och behandling kopplat till covid-19 på äldreboenden. Hos övriga 250 kommuner uppgav 67 procent ha motsvarande fullständiga förutsättningar.
  • Samtliga regioner uppger att de förberett för ett ökat vårdbehov med anledning av covid-19. Inledningsvis förekom i några regioner generella bedömningar om vårdbehov, vårdnivå och behandlingsbegränsningar för personer på särskilda äldreboenden. Dessa instruktioner har nu lättats upp i de flesta fall.
  • I några regioner har verksamheterna öppnat särskilda avdelningar där äldre patienter med covidsmitta kan omhändertas på ett bra sätt.
  • Utökade uppdrag har getts till bland annat team för avancerad sjukvård i hemmet för att stötta och ge vård- och behandlingsinsatser vid kommunernas äldreboenden.
  • Flera regioner har förbättrat tillgången till läkarkontakter under både dag- och jourtid, för att möta upp behoven från äldreboendena av läkarundersökningar och individuella bedömningar.
  • Det har även gjorts nya bedömningar om patientens hälsoläge förändras. Det har skett även i de fall där det initialt bedömts att patienten är i behov av palliativ vård. Bedömningarna har gjorts vid fysiska besök, via Skype eller telefon, i samråd med sjuksköterska.
  • Samverkan mellan kommuner och regioner har intensifierats och i många fall förbättras. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna beskriver dock att man behöver få bättre kontakt med och stöd från regionen.

 

 

Senast uppdaterad 2020-07-07