Brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd i Kungsbacka

Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka har valt att göra biståndsbedömningar med bland annat ett mer automatiserat handläggningssystem. IVO konstaterar nu en rad brister i handläggningsförfarandet.

I april 2019 introducerade nämnden för gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka kommun ett digitalt förfarande för ansökan om ekonomiskt bistånd. I samband med det uppgav nämnden i information till de som söker bistånd att ansökningar som inte är korrekt ifyllda kommer att avslås. 

 

Brukare vittnar om  brister i serviceskyldigheten

IVO har genomfört en tillsyn av nämnden med anledning av inkomna klagomål från enskilda personer. I tillsynen har vi granskat handläggningsprocessen och fört samtal med brukare, deras eventuella företrädare, samt företrädare för nämnden.

 

- Vi har träffat personer som ansöker om ekonomiskt bistånd i kommunen. Vid våra intervjuer med dem framkom det att man inte alltid tycker att kontakten med socialtjänsten har varit smidig och enkel. Det framfördes även klagomål kring bemötande från personalen och att sekretessen vid receptionen har varit bristfällig säger Zlatan Pulic, inspektör på IVO.

 

Begränsningar i hur ansökan kan lämnas

IVO:s granskning visar också att nämnden i den nya handläggningen har begränsat hur en ansökan kan lämnas och därmed gör man avsteg från sin serviceskyldighet.

 

- Vi ser att den aktuella ärendehandläggningen har medfört en rad olika brister. Exempelvis  har nämnden begränsat hur en ansökan kan lämnas och vad den kan omfatta. Det gör att brukare riskerar att inte få sin rätt till ekonomiskt bistånd prövad utifrån de rättigheter som lagstiftningen ger dem, säger Margareta Hjern, inspektör på IVO.

 

Brukare görs inte delaktiga i handläggningen

De som ansökt om bistånd har inte gjorts delaktiga i handläggningen. Nämnden träffar inte de sökande så att de får komma till tals och det saknas aktuella utredningar och individuella bedömningar. 

 

Redovisning från nämnden

IVO begär nu att nämnden redovisar sin inställning till de brister som IVO har konstaterat, tillsammans med en redovisning av eventuella åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma tillrätta med bristerna.

IVO ska ha mottagit en redovisning över planerade och vidtagna åtgärder senast den 1 april, annars kan IVO komma att fatta ett beslut om föreläggande gentemot nämnden. Ett föreläggande kan beläggas med vite.

Senast uppdaterad 2020-01-23