Nära och tydligt ledarskap viktigt för minskad smittspridning i äldreomsorgen

Äldre kvinna som sitter i rullstol på ett äldreboende.

Närvarande chefer och upprepad utbildning om basala hygienrutiner är faktorer som lyfts fram som viktiga för att minska smittspridning av covid-19. Det visar IVO:s tillsyn av drygt tusen särskilda boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden.

IVO har de senaste veckorna gjort en nationell tillsyn i olika delar av äldreomsorgen och LSS-boenden. Målet har varit att fånga upp svårigheter och utmaningar som verksamheterna står inför. Men också exempel på lösningar och strategier som har varit goda för att minska risken för smittspridning. IVO:s inspektörer har fört samtal med första linjens chef i drygt tusen olika verksamheter spridda över landet.

 

Många verksamheter arbetar aktivt

I den första analys som IVO gjort av den insamlade informationen ser vi att många åtgärder genomförts för att minska risk för smittspridning.

 

- Många verksamheter arbetar aktivt och medvetet med basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Många jobbar också strukturerat för att hantera sjukfrånvaro och oro hos personalen. Vår bild är att mycket kraft läggs ner på att säkerställa att personal får tillgång till rätt information, utbildningar och annat praktiskt stöd, för att kunna ge omsorg eller andra insatser på ett säkert sätt, säger Anette Nilsson, enhetschef på IVO.

 

Nära och tydligt ledarskap viktigt

Något som flera verksamheter lyfter är ledarskapets betydelse för minskad smittspridning. Det handlar bland annat om att chefer ska finnas tillgängliga för frågor och för att prioritera i arbetet.  Vissa verksamheter har inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar och kommunicerar riktlinjer och rutiner på ett enhetligt sätt till alla medarbetare.

 

Utmaningar med bemanning och information

Tillsynen har också visat på utmaningar hos verksamheterna. Exempelvis har många personer med demenssjukdom och funktionsnedsättningar svårt att förstå och förhålla sig till situationen. 

 

En annan stor utmaning för verksamheterna är att kunna planera bemanning och skapa en uthållighet i bemanningen på längre sikt. 

 

- Det är tydligt att personalplaneringen är en stor utmaning för verksamheterna. Man behöver snabbt kunna planera om när förutsättningar förändras. Det behövs också ett kontinuerligt arbete exempelvis för att avdela personal för vissa brukare, säger Anette Nilsson.

 

Det stora informationsflödet till såväl personal som brukare är en annan utmaning. Många verksamheter hanterar det genom att göra information tillgänglig på många olika språk, ha täta avstämningar och arbeta med medarbetarnas oro.

 

Fördjupad analys och fortsatta åtgärder

Då underlaget från tillsynen är omfattande fortsätter IVO att göra en fördjupad analys och bedömningar av olika slag. 

 

- Vi analyserar nu materialet vidare. I de fall där vi upptäckt allvarliga brister kan det finnas skäl att göra en djupare tillsyn av verksamheten, säger Anette Nilsson.

 

 

FAKTA

IVO granskade drygt tusen verksamheter över hela landet. Tillsynen omfattar särskilda boenden för äldre (SÄBO), bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hemtjänst. IVO:s inspektörer genomförde tillsynen genom telefonsamtal med första linjens chefer. Samtliga verksamheter som ingått i granskningen kommer att få återkoppling från IVO.

 

Verksamhetstyp

Antal

SÄBO

490

Hemtjänst

388

LSS boende

167

Totalt

1 045

 

Driftsform

Antal

Offentlig verksamhet

818

Enskild verksamhet

146

Entreprenad

81

Totalt

1 045

 

Urvalet av verksamheter gjordes utifrån risk (klagomål, anmälningar), geografi (för att täcka alla kommuner), verksamhetstyp samt driftsform (offentlig eller privat).

Senast uppdaterad 2020-05-07