Personal behöver inte vara fastspänd vid hjärt- och lungräddning under ambulanstransport

Ambulans som står parkerad

Vårdgivare som bedriver ambulanstransport måste se till att vården drivs patientsäkert och att personal kan arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

IVO har utrett ett ärende gällande hjärt- och lungräddning inom ambulansverksamheten i Region Västernorrland. Region Västernorrland hade under en längre period under 2019 ett förbud från Arbetsmiljöverket att inte utföra hjärt-och lungräddning på personer över 18 år, om inte personalen var fastspänd eller använde motsvarande skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets förbud gällde från 31 mars till 18 december 2019.

IVO:s sammantagna bedömning är att Arbetsmiljöverkets dåvarande beslut stod i strid med möjligheten att bedriva en god och säker vård vid hjärt- och lungräddning under ambulanstransport.

- Under den tid som förbudet har gällt har avvikelser skrivits för de gånger personalen har genomfört hjärt- och lungräddning utan bälte. IVO:s bedömning är därför att patientsäkerheten inte har varit hotad i någon av de händelser som har ingått i IVO:s utredning, säger Carina Kvarnström, inspektör på IVO.

IVO förutsätter att vid de tillfällen behov av hjärt- och lungräddning uppstår under transport och ambulanspersonal inte kan sitta bältad utför hjärt- och lungräddning. Det är vårdgivaren som har det yttersta ansvaret att det i verksamheten bedrivs en god och säker vård. Av 3 kap. 2 § PSL kan bland annat utläsas att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

 

 

Senast uppdaterad 2020-02-19