Utökad tillsyn av äldreomsorgen

Med anledning av smittspridningen inom äldreomsorgen kommer IVO de kommande veckorna att kontakta tusen verksamheter, framför allt för att uppmärksamma vikten av följsamhet till basala hygienrutiner.

Målet med tillsynsinsatsen är inte att leta fel i ett redan ansträngt läge, utan att bidra till förbättring och lärande. Syftet är också att se till att vård och omsorg kan rustas bättre, för att minska smittspridningen.

– IVO försöker nu jobba så att vi inte belastar redan belastade verksamheter, eller riskerar att bidra till smittspridning. Vi försöker också underlätta för verksamheterna genom att lätta på administrativa krav. Vi vet att tillsynen har som bäst effekt för patienter och brukare när vi kan återkoppla våra iakttagelser och bidra till förbättring. Alla vanliga kanaler för avvikelserapportering finns kvar, det vill säga klagomål, lex Mariah och lex Sarah, säger IVO:s generaldirektör Sofia Wallström.

Ta del av presskonferensen med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och IVO här >

 

Senast uppdaterad 2020-04-17