Regeringsuppdrag till IVO om att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott

Regeringen har gett IVO i uppdrag att analysera iakttagelser inom tillsyns- och tillståndsverksamheten under utbrottet av covid-19. Målet är att bidra till lärande och att stärka förutsättningarna för säkerhet och kvalitet inom svensk vård och omsorg.

Det pågående utbrottet av covid-19 innebär att många vård- och omsorgsverksamheter är hårt belastade. Under dessa omständigheter är det viktigt med en effektiv tillsyn och tillståndsprövning. Genom att analysera de iakttagelser IVO gör inom verksamheten och använda den kunskapen för att stödja vården och omsorgen i hanteringen av covid-19 kan IVO bidra till att öka förutsättningarna för god och säker vård och omsorg under nuvarande virusutbrott, samt ge värdefullt kunskapsunderlag inför framtida sjukdomsutbrott. Det är huvudsyftet med regeringens särskilda uppdrag till IVO.

- Det är ett angeläget uppdrag och IVO vill självklart bidra till lärande för att vården och omsorgen ska stå ännu bättre rustade för framtida kriser. Uppdraget ligger också väl i linje med hur vi vill utveckla vårt arbete med  datadriven analys  för att bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg , säger Sofia Wallström, generaldirektör. 

Utveckla verktyg och datatillgång

Inom uppdraget ska IVO utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att analysera hur vården och omsorgen har hanterat utbrottet av covid-19 när det gäller ansvarsfördelning, prioritering och samordning. Analysen ska göras inom ramen för IVO:s befintliga verksamhet och inte medföra några särskilda tillsynsinsatser eller någon onödig administration för kommuner och regioner samt berörda verksamheter. 

IVO ska under uppdraget samråda med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, organisationer som företräder privata aktörer samt andra berörda aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Nya metoder för insamling av information

Då IVO under rådande omständigheter inte kan göra inspektioner med platsbesök i samma utsträckning som vanligt, har nya metoder för insamling av information börjat användas i IVO:s verksamhet. Ett exempel är funktionen ”Tipsa IVO!”, där bland andra yrkesverksamma via ivo.se kan skicka in tips om risker och brister inom vård och omsorg. 

Senast uppdaterad 2020-04-17