Region Jönköping vidtar åtgärder efter anmälan enligt lex Maria

IVO har idag fattat beslut rörande en lex Maria-anmälan från Region Jönköping. Anmälan avser flera allvarliga händelser med patienter som blivit smittade av covid-19 vid en vårdavdelning på sjukhuset Ryhov.

IVO:s granskning av vårdgivarens utredning visar att deras slutsatser är rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

–  IVO bedömer att utredningen har en god struktur som beskriver flera viktiga mekanismer och skeenden som i olika grad kan ha påverkat den situation som uppstått. Vår sammantagna bedömning är att Region Jönköpings län genom denna anmälan levt upp till lagstiftarens intentioner om att identifiera, utreda och åtgärda brister och på det sättet bidra till ett lärande, både i och utanför organisationen, så att händelsen inte inträffar igen, säger Lennart Pettersson, enhetschef vid avdelning sydöst, IVO:s regionala avdelning i Jönköping.

Krav på omställning under pandemi

Vårdgivarens utredning visar på ett antal områden som inte var ordentligt säkrade för att garantera en god och säker vård i det snabba förloppet av pandemin, men också på påföljande krav på omställning som sjukhuset ställdes inför.

IVO ska sprida information till vårdgivare om de anmälda händelserna och i övrigt vidta de åtgärder som anmälningar enligt lex Maria motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet. ​​​Det är också angeläget att identifiera kunskapsluckor när det gäller covid-19.

–  Som vi tidigare berättat kommer IVO lyfta detta på nationell nivå, bland annat genom Sveriges chefläkarnätverk, i syfte att bidra till lärandeprocesser på flera sjukhus. Vi ser också behov av att involvera flera aktörer inom ramen för regionernas nationella struktur för kunskapsstyrning, säger Peder Carlsson avdelningschef, avdelning mitt, IVO:s regionala avdelning i Örebro.

Efter att anmälan från Region Jönköping uppmärksammades har fler regioner aviserat till IVO att de har för avsikt inkomma med anmälningar kring liknande händelser.

Senast uppdaterad 2020-09-18