Allvarliga brister vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

IVO har idag, torsdagen den 30 september, beslutat om ett föreläggande mot Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om akutmottagningen inte lever upp till IVO:s krav på åtgärder för en förbättrad patientsäkerhet, utgår ett vite om 20 miljoner kronor.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under flera års tid påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Patientsäkerhetsriskerna uppstår bland annat till följd av att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser. I beslutet som IVO idag, torsdagen den 30 september, överlämnat till Region Uppsala och Akademiska sjukhuset framgår att de senast den 2 december 2021 ska tillgängliggöra det antal vårdplatser som behövs inom den somatiska slutenvården för att tillgodose samtliga patienters behov av inneliggande vård. Med nuvarande arbetssätt behöver antalet vårdplatser ökas med minst 30 nya somatiska vårdplatser för att minska riskerna för patienterna.  

- Det är mycket allvarliga brister som funnits på Akademiska sjukhuset under en lång period. IVO har i flera tidigare tillsynsinsatser begärt att vårdgivaren ska åtgärda bristerna. Men vårdplatsläget under sommaren 2021 har varit bland det värsta som Akademiska sjukhuset haft, säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

Om vårdgivaren inte vidtar de åtgärder som IVO kräver, utgår ett vite om 20 miljoner kronor. Vitesbeloppet har bestämts utifrån vad som är känt om regionens ekonomiska förhållanden, samt för att förmå regionen att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

- Vitesbeloppet motiveras av att detta är en mycket allvarlig situation. Som tillsynsmyndighet har vi under en längre period fört dialog med Akademiska sjukhuset och regionledningen. Vi har haft tydliga krav på åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Nu är vi i ett läge där det krävs kraftfullare åtgärder, säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

Ta del av beslutet i sin helhet.

Senast uppdaterad 2021-09-30