Dialog med Sveriges socialchefer om socialtjänstinsatser under utbrottet av covid-19

Man i rullstol på balkong

IVO har haft dialog med Sveriges socialchefer om kommunernas arbete att tillgodose enskilda personers behov av insatser under utbrottet av covid-19.

Samtalet utgick från IVO:s nationella tillsyn av förändringar i socialtjänstinsatser. Fokus var att lära av varandras erfarenheter.

Under utbrottet av covid-19 har många personer fått förändringar i sina socialtjänstinsatser. Det har bland annat handlat om att insatserna minskat i tid, blivit mer digitala eller helt ställts in.

Kontakt med enskilda hela vägen

När det sker förändringar i en insats är det av yttersta vikt att kommunen arbetar systematiskt och i nära kontakt med den enskilda personen som berörs av förändringen.

– Det är bara personen själv eller dess närstående som kan avgöra hur förändringen av insatsen påverkar deras vardag. Kommunen behöver därför ha kontinuerlig kontakt med dem som berörs, säger Daniel Lilja, avdelningschef på IVO.

IVO:s nationella tillsyn av förändringar i socialtjänstinsatser under perioden oktober 2020 till mars 2021, visar att kommunerna har kommit olika långt med att säkerställa att de insatser de ger leder till att personer med socialtjänstinsatser upplever god kvalitet och säkerhet.

I den dialog som genomförts med Sveriges socialchefer betonade IVO att kontakten med enskilda behöver ske hela vägen – inför förändringen, i samband med behov av åtgärder och vid uppföljning av förändringen.

Systematiskt kvalitetsarbete underlättar i kris

Vid mötet berättade socialchefer om sina erfarenheter och lärdomar i arbetet att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. De gav även exempel på hur de arbetat under pandemin för att hitta lösningar tillsammans med de personer som berörts av förändringar i sina insatser. Det framkom även att om det finns en tydlig organisation och arbetssätt som fungerar i vardagen i kommunen, underlättar det arbetet i en kris.

Lärdomar för utveckling av verksamheten och inför framtida sjukdomsutbrott

Dialogen är ett av flera planerade tillfällen för att bidra till lärdomar i ett nuläge och inför framtida sjukdomsutbrott. Då olika kommuner kommit olika långt i sin utveckling finns många lärdomar att göra både inom den egna organisationen och mellan olika aktörer.

– Vi ser kommuner som arbetar systematiskt med förbättringar, där de ställer sig vid sidan av, studerar och analyserar det de har gjort. Utifrån nya erfarenheter och lärdomar kommer de till ny insikt och förbättrar verksamheten. Då blir också resultatet bättre för de personer som har rätt till insatser, säger Yvonne Berneke, inspektör på IVO.

IVO fortsätter att följa upp

IVO kommer att följa upp tillsynen med målet att bidra till att samtliga Sveriges kommuner utvecklar kvalitetsarbetet och hittar arbetssätt som underlättar vid framtida kriser. IVO kommer även att sammanställa och återföra lärdomar från tillsynen till kommunerna under hösten.

IVO fortsätter att följa arbetet i kommunerna genom denna tillsyn och på andra sätt för att enskilda personer ska få den hjälp och det stöd som de behöver.

Senast uppdaterad 2021-06-23