Falu kommun har brustit i ansvar för placerat barn på HVB

Falu kommun har, trots kända brister på HVB-hemmet Platea, inte försäkrat sig om att barnets behov av vård och säkerhet tillgodosetts. Nämnden hade god kännedom om barnets omfattande behov. Pojken hittades död efter att ha avvikit från HVB-hemmet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att socialnämnden inte bedömt tillräckligt om förutsättningarna i det tilltänkta boendet motsvarade de behov som barnet hade. IVO skriver i sitt beslut bland annat att nämnden placerade barnet på ett boende med påtalade brister i säkerheten, trots god kännedom om barnets omfattande behov. Nämnden har även under placeringen fått kännedom om brister i säkerheten utan att agera.

Av nämndens journalanteckningar framgår även att en av vårdnadshavarna vid flera tillfällen har uttryckt oro till nämnden om säkerheten på det HVB-hem där barnet placerades. Barnet hade behov av flera vuxna omkring sig och en skyddad gård för utevistelse. Den ene vårdnadshavaren har inte heller slutligen givit sitt samtycke till placeringen med hänvisning till den bristande säkerheten. Det är viktigt att samtycke klarläggs och dokumenteras oavsett längd på vistelsen.

- Det här är en mycket tragisk händelse som inte får ske igen. Kommunen har det yttersta ansvaret för barn som placeras i vård utanför hemmet och det är därför deras ansvar att se till att barn får en god, säker och trygg vård. I det här fallet har IVO konstaterat att socialnämnden brustit i sitt ansvar säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

IVO har konstaterat följande brister:

  • Socialnämnden har inte försäkrat sig om att barnets behov av en trygg och säker vård kunde tillgodoses på det HVB där barnet placerades.
  • Socialnämnden har inte säkerställt att den hade ett faktiskt samtycke från båda vårdnadshavarna till placeringen.

Nämnden ska senast den 12 januari 2022 redovisa sin inställning till de brister som IVO konstaterat. Redovisningen, som ska lämnas till IVO, ska även innehålla de eventuella åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna. Redovisningen ska avslutas med uppgift om när åtgärden genomfördes eller kommer att genomföras.

För att ta del av beslutet kontakta registrator: 
registrator.mitt@ivo.se
Diarienummer: 3.5.1-24751/2021-8

Senast uppdaterad 2021-12-08