IVO fortsätter att granska särskilda boende för äldre

IVO har vid tidigare granskningar konstaterat en alltför låg nivå när det gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Därför fortsätter tillsynen, bland annat med ytterligare journalinhämtning.

IVO genomförde under 2020 flera större granskningar inom äldreomsorgen. De brister som framkom i dessa tillsyner visade ett behov av utökad och fördjupad granskning. Därför genomför IVO nu ytterligare en omfattande tillsyn av särskilda boende för äldre, bland annat genom att granska patientjournaler. 

Pandemin har medfört och synliggjort många allvarliga brister och risker i vården av boende på SÄBO i hela landet, Därför blir IVO:s tillsyn omfattande, och kräver ett gediget faktaunderlag. 

I denna tillsyn begär IVO bland annat information från journaler, då det inte finns några andra datakällor som kan visa vilken vård som boende på SÄBO faktiskt har fått. IVO erbjuder därför vårdgivare att överföra information i digital form och har utvecklat digitala analysverktyg som komplement till den manuella granskningen.

Journaler och annat inhämtat underlag i tillsynen omfattas av sekretess och lagras på säkra servrar i Sverige, bakom brandväggar och fysiska skydd och med separata ytor för lagring respektive analys. Den tekniska lösningen uppfyller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) krav för hantering av information med denna höga säkerhetsklass. När det gäller utformningen av informationsinsamlingen har IVO beaktat minimeringskraven som följer av dataskyddsförordningen, både vad gäller uppgiftsinsamling och lagring av uppgifter.

Fler svar om IVO:s tillsyn av särskilda boende för äldre (pdf).

Information om tillsynen av särskilda boende för äldre (SÄBO).

Senast uppdaterad 2021-11-08