IVO lämnar underlag till nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

IVO har av regeringen fått uppdraget att tillsammans med 24 andra myndigheter ta fram underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet.

Psykisk hälsa är ett prioriterat område, som handlar om att främja psykiskt välbefinnande - en viktig resurs både för individen och för samhället. Det handlar också om att förebygga psykisk ohälsa och att förhindra dödlighet i suicid, för att minska mänskligt lidande och kostnader för hälso- och sjukvården. Även vård, behandling och stöd för dem som redan har utvecklat olika former av psykisk hälsa  är centrala delar av området.

Under 2021 ska myndigheterna fortsätta samverka, men det kommer även att föras dialoger med ett stort antal aktörer inom området, till exempel kommuner, regioner, patient- och brukarföreningar, anhörigföreningar och professionsföreningar.

Nu välkomnas organisationer och föreningar med kunskap och erfarenhet som berör området psykisk hälsa, att lämna in underlag till den kommande strategin utifrån de verksamheter och målgrupper som är i fokus för respektive organisation. Syftet är att ge en mer heltäckande bild av nuläget och utvecklingsbehov inom området.

Här finns mer information om hur din organisation ska göra för att lämna in ett underlag.

Redovisning av uppdraget sker i olika steg

  • Myndigheterna ska senast 1 september 2021 redovisa individuella analyser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
  • Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska senast 31 december 2021 redovisa en plan för det fortsatta arbetet med strategin.
  • Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.
  • Följ arbetets utveckling här www.fohm.se/nationellstrategi

Läs mer om uppdraget på Regeringskansliets webbplats.

Senast uppdaterad 2021-04-29