IVO:s granskning pekar på brister i kommunernas kontroll av privat hemtjänst

Sedan 2019 krävs det tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att bedriva hemtjänst. Trots detta har IVO funnit ett antal bolag som saknar tillstånd och som inte heller har sökt tillstånd, men som ändå utfört hemtjänst.

Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen som reglerar hemtjänst. Innebörden är att en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ inte får bedriva hemtjänst yrkesmässigt utan tillstånd från IVO. För att få en bild av lagstiftningens efterlevnad har IVO begärt in uppgifter från samtliga kommuner i Sverige, från och med mars 2021.

– Vi har bett kommunerna att svara på om de anlitat privata företag för att genomföra insatser inom hemtjänst. Om de gör det har vi bett dem specificera vilka företag man anlitat, om nämnderna kontrollerat deras tillstånd och om nämnden sagt upp eller upphävt avtal. Allt för att bidra till en ökad efterlevnad av tillståndsplikten över huvud taget, säger Lars Ericsson, enhetschef på IVO.

Hälften av kommunerna använder privata utförare

Insamlandet av uppgifter har skett via enkäter och 149 kommuner har uppgett att de inte anlitar privata utförare för hemtjänstinsatser medan 141 kommuner har uppgett att de gör just detta.

Sammanlagt handlar det om 375 olika aktörer inom hemtjänstverksamhet.

–  IVO har polisanmält sex bolag av de totalt elva som saknar tillstånd. Att vi inte polisanmälde samtliga bolag beror på att vi i vissa fall saknade tillräckliga förutsättningar för att fatta beslut om polisanmälan, och att det inte bedömdes resurseffektivt att efterforska de uppgifter som saknades då tillsynsaktiviteten i stort redan medfört avsedd effekt – att kommuner endast anlitar privata utförare som har tillstånd, säger Lars Ericsson.

IVO:s inspektion påvisade vidare att 28 kommuner har anlitat sammanlagt 29 privata utförare som har fått avslag från IVO på sina ansökningar om att få bedriva hemtjänst, men där bolagen överklagat beslutet och där slutligt beslut i ärendet inte vunnit laga kraft. Flera av utförarna är aktiva i fler än en kommun.

Därför genomförde IVO en uppföljande tillsyn i oktober 2021 i sex kommuner där IVO:s beslut om avslag vunnit laga kraft. Då uppgav samtliga kommuner att de inte längre anlitade de privata utförarna. 

Om tillståndsplikten

Det är väsentligt att kommunen alltid försäkrar sig om att de privata aktörer som anlitas för att utföra beslutade insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen,SoL, har erforderligt tillstånd från IVO. Tillståndsplikten omfattar även underleverantörer som utför delar av beslutade insatser. Detta för att säkerställa att enskilda med beviljade insatser inte får insatser av privata utförare som är olämpliga eller av annan anledning saknar förutsättningar att ge omsorg som är av god kvalitet.

Senast uppdaterad 2021-12-14