Kommunens kontakt betydelsefull för dem som berörs av förändrade socialtjänstinsatser

Porträtt av en glad ung pojke
Johnér Bildbyrå

Kontinuerlig kontakt med personer som berörs av förändringar i sina socialtjänstinsatser är den viktigaste lärdomen IVO fångat i en nationell tillsyn. Kontakten är en förutsättning för att kunna ge den hjälp och det stöd i vardagen som personen behöver.

IVO har granskat förändringar i socialtjänstinsatser under perioden januari till oktober 2020, för att fånga erfarenheter och lärdomar av kommunernas arbete. Uppgifter från kommunerna, samtal med enskilda personer med insatser och intervjuer med chefer inom socialtjänsten är underlag som IVO har utgått ifrån.

Kontakten är en förutsättning för att personen ska kunna vara delaktig i sin egen livssituation 

Den viktigaste lärdomen som IVO fångat i tillsynen är att kommunen behöver ha kontinuerlig kontakt med de personer som berörs av förändringar i sina socialtjänstinsatser. 

På vilket sätt en förändrad insats påverkar en persons vardag kan bara den berörda personen själv och/eller de närstående avgöra. Därför är enskilda personers röster viktiga, både för kommunerna och för IVO. 

"Kommunen skulle ha haft tätare dialog under resans gång. I början hade de bra kontakt, men sedan var det bara sonen som tog kontakt. Uppföljningen har fallerat."

"Jag har varit delaktig till viss del. Jag känner mig inte överkörd, utan upplever att kommunen gjorde vad de kunde. Kommunen har varit bra på att höra av sig. Jag är nöjd."

Citat från IVO:s samtal med enskilda personer

Delaktighet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet har visat sig vara nyckeln för att som kommun kunna tillgodose behoven hos enskilda personer. Uppgifter från enskilda om deras upplevelser vid förändrade insatser kan hjälpa kommunen att se om de har mött deras behov på ett systematiskt sätt. 

- Kommunen behöver, som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete, involvera den person som berörs av förändringen, göra personen delaktig och ge möjlighet till inflytande i det som rör personen, säger Yvonne Berneke, inspektör på IVO.

Tillsynen visar också att när kommuner och nämnder sprider sina erfarenheter och lärdomar – eller fångar upp erfarenheter och lärdomar från andra – skapar det både lärande för kommunen och effekt för enskilda personer. Det är vad det systematiska kvalitetsarbetet syftar till.

Ta del av sammanställningen av erfarenheter och lärdomar som IVO fångat i tillsynen. 

Läs mer i sammanställningen Systematiskt kvalitetsarbete ger effekt för personer med socialtjänstinsatser.

Senast uppdaterad 2021-10-04