Malmö stad och en kommun i Västernorrland måste upphöra med otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-boenden

Malmö stad och ytterligare en kommun har utsatt boende i LSS-bostäder för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. IVO kräver nu att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder omedelbart ska upphöra. Båda föreläggande är förenade med viten.

I Malmö har boende vid en gruppbostad blivit inlåsta och frihetsberövande. De har också övervakats med kamera, fått sina personliga tillhörigheter inlåsta och sin tillgång till livsmedel begränsad.

I den norrländska kommunen*) har en person utsatts för fasthållning och blivit påtvingad handfängsel i sitt boende. 

Tvång är otillåtet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger vissa personer möjlighet till anpassad bostad eller bostad med särskild service. Lagen tillåter inte att tvångs- och begränsningsåtgärder används. 

De otillåtna begränsningsåtgärderna har i båda fallen fortsatt, trots att IVO tidigare krävt åtgärder.

- De boende har utsatts för en rad otillåtna åtgärder. Inlåsning av enskilda strider till och med mot svensk grundlag. Rättssäkerheten är en viktig del av vår demokratiska rättsordning och syftar till att alla ska vara skyddade emot övergrepp från andra medborgare, myndighetspersoner och av samhället, säger avdelningschef Patrick Barringer. 

Kunna leva som andra

IVO betonar att grunden i LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att personer med funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att leva som andra. Insatser ska bygga på frivillighet och ska vara grundade på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

*) Av sekretesskäl kan IVO inte uppge vilken kommun det rör sig om. 

Senast uppdaterad 2021-03-11