Ny lag ger säkrare skönhetsbehandlingar

Den 1 juli 2021 träder nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för patienterna.

Det har saknats en tydlig reglering för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar*, trots att de kräver medicinsk kompetens och kan innebära betydande hälsorisker.

IVO välkomnar den nya lagen

Den som genomgår estetiska behandlingar får nu ett stärkt rättsligt skydd. 
De nya reglerna innebär bland annat att:

  • Det införs nya kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
  • Verksamheterna måste teckna patientförsäkring, vilket ger individen ökad möjlighet till ersättning vid skador.
  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
  • Verksamheterna är skyldiga att informera den som ska genomgå behandlingar och ingrepp om betänketid och samtycke, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Verksamheter som inte uppfyller regelverket kommer inte att få fortsätta utföra estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Patientsäkerheten stärks då personer som genomgår estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar fortsättningsvis omfattas av samma skydd som gäller för andra behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Ingrepp ska genomföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Många av de ingrepp som genomförs kan innebära betydande hälsorisker om de inte utförs på rätt sätt. Därför ska enbart legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens få utföra dessa.

  • Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
  • Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

Personalen måste ha en svensk sjukvårdslegitimation för att arbeta som läkare, tandläkare och sjuksköterska i Sverige.

Vänd dig i första hand till verksamheten som gjort ingreppet

Den som har fått en allvarlig skada i samband med en estetisk behandling ska först kontakta verksamheten där ingreppet gjordes. Verksamheten är skyldig att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig skada till IVO. Efter att patienten fått svar från verksamheten kan hen även vända sig till IVO. IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser. Det går också att lämna tips till IVO om fel eller brister i vården.

Om en patient enbart är missnöjd med resultatet av en estetisk behandling, exempelvis om näsan inte blev rak efter operationen eller om läppförstoringen inte höll så länge som utlovats, gäller inte klagomålshanteringen enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Den nya lagen gäller inte retroaktivt och därför kan patienter inte anmäla skador som orsakats av estetiska behandlingar gjorda innan den 1 juli 2021.

Anmälningsplikt och IVO:s tillsyn

Verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar måste anmäla sig till IVO:s vårdgivarregister och betala en årlig avgift.

IVO:s tillsyn innebär att granska att verksamheter och personal uppfyller kraven enligt lagen. Tillsynen ska främst inriktas på att kontrollera att vårdgivaren bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

IVO:s befogenheter innefattar bland annat möjlighet att begära att vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal ska lämna över handlingar. IVO har en skyldighet att vidta åtgärder mot vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal som inte fullgör sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen.

*Med estetiska behandlingar menas kirurgiska ingrepp och injektioner som görs för att förändra utseendet utan att det finns en medicinsk orsak till behandlingen. Kirurgiska ingrepp är operationer, exempelvis fettsugning, ögonlocksförminskning och ingrepp med implantat  såsom bröstförstoring med mera. Med injektioner avses behandling med fillers eller botulinumtoxin.

Senast uppdaterad 2021-07-01