Rapport till regeringen om tillsyn av tillgänglighet i vården

Ung kvinna sitter på stol i väntrumskorridor.

IVO har haft regeringens uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet i vården och lämna förslag på hur tillsynen kan utvecklas. IVO föreslår bland annat befogenheter att besluta om sanktioner mot vårdens huvudmän vid allvarliga brister.

Som tillsynsmyndighet har IVO en viktig roll att granska patientsäkerhetsrisker och andra konsekvenser av bristande tillgänglighet inom vården. Brister och risker till följd av förlängd väntan på vård och behandling har tillsammans med andra konsekvenser av brister i tillgänglighet länge varit ett problem i den svenska vården. Det är också ett av de områden där svensk hälso- och sjukvård hamnar lågt i internationella jämförelser.

Mångfacetterat och komplext område

I den rapport som i dagarna överlämnats till regeringen beskriver IVO hur tillsynen av området kan utvecklas. Tillgänglighet inom vården är ett mångfacetterat och komplext område. Det är många olika delar som ska samspela för att en god tillgänglighet ska kunna uppnås. Tillsynen bör därför bedrivas på ett allsidigt sätt, på flera ansvarsnivåer, mot både offentliga och privata aktörer och utifrån flera olika aspekter av bristande tillgänglighet. 

IVO behöver ökade befogenheter för rättsligt bindande sanktioner

IVO saknar idag befogenheter att besluta om rättsligt bindande åtgärder mot huvudmän. Vi bedömer därmed att tillsynen inte har tillräckliga rättsliga möjligheter att agera mot huvudmän, när de inte frivilligt genomför åtgärder som minskar risker för patienterna. För att tillsynen ska kunna ge en god effekt bör IVO ha befogenheter att besluta om sanktioner i form av föreläggande, med eller utan vite, mot huvudmän när de inte lever upp till lagstiftningens krav. Rättssäkerhetsskäl talar också för att IVO:s beslut gentemot huvudmän i vissa fall bör kunna prövas i domstol.

Utveckling av tillsyn kopplad till tillgänglighet

I övrigt bedömer IVO att vi har goda möjligheter att utveckla och utöka omfattningen av vår tillsyn av hur huvudmän, vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal säkerställer hög patientsäkerhet när tillgängligheten brister. Det är också ett arbete som redan pågår inom myndigheten. 

Just nu genomförs en tillsyn av kvalitet och säkerhet inom cancervården, där riskerna med att inte få vård i rätt tid är betydande för överlevnad, hälsa och livskvalitet. IVO utvecklar även tillsynen av andra risker med väntetider och kommer fortsatt utveckla tillsynen av fler aspekter av tillgänglighet.

Ta del av rapporten Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad 2021-06-16