IVO förstärker tillsynen för våld mot personer med funktionsnedsättning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag från regeringen att förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld är en särskilt utsatt och sårbar målgrupp. IVO inleder regeringsuppdraget med fokus på upptäckt av våld samt insatser och hjälp till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget till IVO är en del av regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor med målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin inkluderar också våld i samkönade relationer och insatser till personer som utövat våld. Att aktivt upptäcka våld, att ge insatser efter behov och att följa upp insatserna är centrala uppgifter för vård och omsorgen. 

Eftersom personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld är en särskilt utsatt och sårbar målgrupp har IVO bestämt att upptäckt av våld samt insatser och hjälp till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning inledningsvis ska vara i fokus. Kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld. Det finns också ett stort mörkertal i hur många personer inom målgruppen som utsätts för våld och som därmed inte får den vård och det stöd som är nödvändigt.

En inledande åtgärd är att myndigheten idag börjar träffa intresse- och brukarorganisationer för att få medskick inför kommande arbete. IVO söker också komma i kontakt med personer med någon form av funktionsnedsättning och som har erfarenheter att dela med sig av inom det område vi granskar. 

 

Senast uppdaterad 2022-02-03