IVO inleder en nationell tillsyn av sjukhusvården i Sverige

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inleder idag en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård, med särskilt fokus på akutsjukhus.

Detta med anledning av de uppgifter som framkommit i myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden gällande akutsjukhus, offentlig statistik och medias rapportering. Sammantaget ger detta en bild av en hårt belastad sjukhusvård vid akutsjukhusen med ökade patientrisker.

Sjukvården i allmänhet och akutsjukhusen i synnerhet har varit hårt belastade under pandemin. IVO beaktar de rådande omständigheterna och har förståelse för de påfrestningar som pandemin leder till. Pandemins konsekvenser leder dock till ökade risker för patientsäkerheten. Mot den bakgrunden vidtar IVO åtgärder i syfte att förstärka och inrikta tillsynsinsatserna där patientsäkerhetsriskerna bedöms som störst.

IVO inleder därför en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. Detta med anledning av de uppgifter som framkommit i myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden gällande akutsjukhus, offentlig statistik och medias rapportering. Sammantaget ger detta en bild av en hårt belastad sjukhusvård vid akutsjukhusen. 

Sedan tidigare bedömer IVO att pandemin synliggör kända problem inom sjukvården, och de allvarliga följder de kan få för patienter och brukare. För att säkerställa tryggheten för patienter och att vården som bedrivs är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter inleds nu en tillsyn av sjukhusvården i Sverige. I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in en redovisning från samtliga regioner med följande frågeställningar:

  • En befintlig behovsanalys och redovisning av regionens behov av disponibla vårdplatser inom den somatiska respektive psykiatriska specialistsjukvården på kort och lång sikt, dvs aktuellt nuläge men också över kommande femårsperiod. 
  • En redovisning av regionens behov av och tillgången till vårdpersonal inom respektive yrkeskategori inklusive specialistbehov inom den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården på kort och lång sikt, dvs aktuellt nuläge men också över kommande femårsperiod kopplat till vårdgivarens bedömning av behovet av vårdplatser. 

Regionerna ska besvara IVO:s begäran senast den 18 februari 2022.

Senast uppdaterad 2022-01-28