Med anledning av UG:s reportage den 14 september

Uppdrag granskning sände onsdag den 14 september ett uppföljande reportage av ett avsnitt från februari 2020 vid namn ”Inlåst i skogen”.

I delar av reportaget framkommer kritik mot IVO:s hantering av ett ärende från 2019 och mot myndighetens tillsynsuppdrag. Myndighetens hantering av ärendet har även kritiserats av JO. 

IVO har välkomnat JO:s granskning och har efter granskningen agerat för att säkerställa att bristerna inte återupprepas. Mot bakgrund av bland annat JO:s kritik har IVO vidtagit flertalet åtgärder för att säkerställa att myndighetens tillsyn är effektiv, rättssäker och enhetlig.

IVO har lämnat en skriftlig kommentar till SVT där fyra åtgärder som myndigheten genomfört utvecklas.

  1. IVO har tagit fram nya rutiner och utvecklar nya bedömningsstöd för tvångs- och begränsningsåtgärder inom LSS. En del i detta är att myndigheten alltid ska öppna tillsyn när det inkommer signaler om tvångs- och begränsningsåtgärder. Det framgår av årsredovisningen för 2021 att IVO utvecklat en rutin för att följa upp anmälningar och information i ärende som indikerat att det förekommer otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. IVO har inlett egeninitierade ärenden i samtliga fall där signaler kommit in om att det förekommer otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Under 2021 initierade IVO närmare 180 tillsyner utifrån denna bakgrund.

  2. IVO har ett nationellt projekt inom funktionshinderområdet med fokus på kvalitet och tvångs- och begränsningsåtgärder. Detta sker mot bakgrund av att det fortsatt finns stora kvalitetsbrister inom LSS, där tvångs- och begränsningsåtgärder används. Under 2022 pågår en genomförs cirka 90 inspektioner inom ramen för projektet.

  3. IVO har vidtagit åtgärder för att förbättra myndighetens rättstillämpning med fokus på enhetlighet. Under 2021 påbörjades en översyn av rättsenheten för att stärka rättstillämpningen i hela myndigheten. Till följd av det påbörjade förbättringsarbetet gällande rättstillämpningen har IVO förelagt och förbjudit verksamheter, samt återkallat tillstånd, med en högre frekvens än tidigare. Detta betyder att kvarstående allvarliga brister inte tillåts fortgå.

  4. IVO har stärkt myndighetens arbete med ett patient- och brukarperspektiv med fokus på att patienter, brukare och närstående hörs och att deras erfarenheter och kunskap ges rätt värde. Ett särskilt arbete påbörjades under 2021 för att säkerställa att upplysningar från patienter och brukare ges rätt vikt vid bedömningar och beslut. En del i detta är inrättandet av en tvåårig projektledartjänst gällande stärkt patient- och brukarperspektiv.

 

Senast uppdaterad 2022-09-14