Patient- och brukarperspektivet genomsyrar IVO:s tillsyn av arbetet med våldsutsatta

IVO har gjort en första delrapportering till regeringen av uppdraget att förstärka tillsynen av hur socialtjänst och hälso- och sjukvård arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck berör många av de verksamheter och områden som IVO har tillsyn över. IVO har fått regeringens uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen inom detta område.

Tidigare tillsyner visar på en rad brister i både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta. 

  • Långsiktigt stöd och uppföljning till utsatta personer brister. 
  • Det finns brister i hur vård och omsorg bedömer risken för att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.
  • Barn uppmärksammas i sammanhanget inte eller utreds inte alltid.  
  • Utredning och dokumentation av våldsutsatta kvinnor saknas eller brister. 

I tidigare tillsyner har IVO påtalat att arbetet med särskilt utsatta och sårbara målgrupper såsom bland annat personer med funktionsnedsättning, äldre och personer med utländsk bakgrund behöver utvecklas och förstärkas i vård och omsorg. Våldet behöver också förstås i ett vidare perspektiv när det handlar om dessa sårbara grupper. Det finns ett större spektra av våldsutövare då nära relationer inbegriper exempelvis personal och medboende på olika former av boenden. 

Genomförandet av tillsynen fokuserar inledningsvis på personer med funktionsnedsättning, som är en särskilt utsatt grupp. Under våren har IVO därför samtalat med patient- och brukarorganisationer och yrkesföreningar kopplade till personlig assistans och personliga ombud. Samtal har också skett med enskilda personer. Medskicken är mycket värdefulla i det fortsatta arbetet i att förstärka och utveckla tillsynen. 

Den fortsatta tillsynen kommer att ske stegvis och utvecklas löpande. I möjligaste mån kommer insatser att ske i redan befintlig tillsyn och på arenor där  IVO finns i andra frågor och sammanhang. Det är viktigt att frågan om mäns våld och våld i nära relationer inte blir en stuprörsfråga. Patient- och brukarperspektivet ska genomsyra arbetet.

I all information som kommer till myndigheten på olika sätt kommer IVO löpande att uppmärksamma om personer som är och varit utsatta för våld samt barn som upplevt och bevittnat våld berörs, för att bedöma om tillsyn ska ske. 

IVO kommer också att förstärka uppföljningen av att huvudmännen verkligen åtgärdar de brister som finns och vilka effekter det får. 

IVO:s utveckling mot en mer datadriven tillsyn är en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget. Datadriven analys är ett arbetssätt som är viktigt för att för att tillsynen ska kunna bli så träffsäker som möjligt, det vill säga att IVO granskar verksamheter där riskerna är som störst. 

IVO ska slutrapportera regeringsuppdraget i april 2024. 

Ta del av hela delrapporten.

 

Senast uppdaterad 2022-05-09