Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning.

IVO kan idag presentera en sammanställning av regionernas redovisningar. Sammantaget får IVO en bild av en sjukhusvård som präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla* vårdplatser. 

– Brist på disponibla vårdplatser innebär stora patientsäkerhetsrisker. Med överbeläggningar och utlokaliseringar som följd ökar risken för vårdskador. Problemen hos regionerna kan ha olika förklaringar, men patientsäkerheten måste kunna garanteras, säger Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för IVO:s nationella tillsyn.

Vårdplatsbrist i minst 18 regioner 

Efter genomgång av regionernas svar bedömer IVO att minst 18 av de 21 regionerna har en brist på disponibla vårdplatser. Den största bristen på disponibla vårdplatser finns inom den somatiska specialistsjukvården. Men det finns även regioner som lyfter problem inom den psykiatriska specialistsjukvården, särskilt i rättspsykiatrin. I 3 av 21 regioner kan IVO, utifrån underlaget, inte bedöma huruvida det råder brist på disponibla vårdplatser eller ej. Problem med överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer dock inom samtliga regioner, vilket IVO konstaterat tidigare.

Samtliga regioner lyfter omställningen till god och nära vård och en ökad digitalisering inom vården som en förutsättning för att klara uppdraget. Det finns även förhoppningar om att omställningen kommer att avhjälpa situationen med vårdplatsbristen.

Brister på disponibla vårdplatser är ofta en följd av brist på bemanning. Många regioner uppger att sängplatser kan finnas, men att det saknas utbildade medarbetare som kan bemanna vårdplatserna.

Brist på vårdpersonal i alla regioner

Samtliga regioner uppger att de saknar vårdpersonal i dagsläget och för merparten av regionerna kommer situationen inte att förbättras under kommande år. Av regionernas redovisningar framkommer att det råder en stor brist på sjuksköterskor, både inom den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården. Men det finns även en brist av andra yrkesgrupper som biomedicinska analytiker, specialistläkare och psykologer. 

IVO uppfattar att regionernas redovisningar genomsyras av en uppgivenhet över bristen på personal. Nästan alla regioner uppger att de ser fortsatta bemanningsproblem om fem år.

– I vår analys av redovisningarna kan vi se stora risker med att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Vår tillsyn fortsätter därför i samtliga regioner och vi är beredda att använda hela den verktygslåda lagen ger oss, för att säkerställa att patienterna får en god och säker vård, avslutar Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för IVO:s nationella tillsyn. 

IVO:s nästa steg är att genomföra tillsyn i samtliga regioner, vilket kan innebära både anmälda och oanmälda inspektioner på sjukhus runt om i landet. IVO kommer även att begära in ytterligare underlag från regionerna. 

 

*Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

 

Senast uppdaterad 2022-03-24