Vad har IVO sett 2021?

Äldre kvinna armen om en yngre kvinna. De står vid en cykel ute i naturen.

Den 1 mars lämnade IVO den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagelser under 2021. Bland annat lyfts omsorgen av placerade barn och unga, vård och omsorg av äldre samt arbetet mot oseriösa aktörer.

IVO har i återkommande granskningar av vården och omsorgen påtalat liknande brister flera år i rad, utan att det medfört att verksamheterna genomfört tillräckliga förbättringar. Allvarliga patientsäkerhetsrisker och missförhållanden får inte tillåtas fortsätta år efter år. IVO utvecklar därför arbetet med att öka effekten av tillsynen och tillståndsprövningen.

Allvarliga brister på boenden riskerar barnens rätt till trygg och säker vård

IVO har funnit brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom hem för vård eller boende (HVB), stödboenden och särskilda ungdomshem (SiS). På LSS-boenden för barn har IVO funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna. Mer än hälften av bristerna rör områden som kan ha en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning. 

Utifrån allvarliga brister som synliggjordes under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet, framförallt kopplat till tillsynen av boenden för barn och unga. Ett resultat av arbetet är att antalet förelägganden, förbud och återkallade tillstånd har ökat. IVO fattade under 2021 ett knappt 60-tal sådana beslut, att jämföra med mindre än tio beslut tidigare år. Myndigheten har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet. Det kan handla om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård.

IVO fortsätter att granska vård och omsorg av äldre

IVO har i granskningar under 2020-2021 sett allvarliga brister när det gäller medicinsk vård och behandling på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Av en journalgranskning framkom bland annat att vård i livets slutskede inte skedde i enlighet med gällande regelverk och att ungefär en femtedel av patienterna i granskningen inte hade fått en individuell läkarbedömning. 

Under 2021 har regionerna och kommunerna redovisat vilka åtgärder de ska eller planerar att vidta. Eftersom redovisade åtgärder inte  visar på tillräckliga effekter för patientsäkerheten, har IVO under året fortsatt den nationella granskningen. Tillsynen avser nästan samtliga SÄBO i hela landet och ska kontrollera att allvarliga brister och missförhållanden avhjälps samt att vårdgivarna fullgör sina skyldigheter vad gäller systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Oseriösa aktörer inom vård och omsorg kräver kraftfullt agerande från IVO

IVO ser under 2021 fortsatta brister och risker kopplade till oseriösa och kriminella aktörer. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder under året i syfte att agera mer kraftfullt, vilket bland annat märks i ett ökat antal återkallade tillstånd avseende brister hos aktörer inom personlig assistans och HVB. 

Ett särskilt område är inom testning av covid-19. IVO har under året granskat ett 30-tal sådana verksamheter. I ungefär en tredjedel av ärendena har tillsynen resulterat i beslut av mer ingripande och allvarlig karaktär, som förelägganden samt polis- och åtalsanmälningar. IVO kan konstatera flera risker i patientsäkerheten inom dessa verksamheter, bland annat att testade personer fått felaktiga provsvar och att verksamheterna inte analyserat proverna eller provsvaren. Det kan förutom att drabba individen även bidra till en ökad smittspridning och fara för andra i samhället.

Estetiska ingrepp och injektioner är ett annat område där oseriösa aktörer agerar. Den 1 juli 2021 trädde lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ikraft och IVO fick därmed ett utvidgat tillsynsuppdrag. Sedan dess har upplysningar till IVO om olämpliga och oseriösa verksamheter eller individer som ägnar sig åt sådan verksamhet ökat kraftigt. Mot bakgrund av dessa signaler har IVO inlett 178 tillsynsinsatser. Hittills har det bland annat lett till ett antal åtalsanmälningar, varav ett flertal avser bristfällig medicinsk kompetens för att utföra behandlingarna.

Ta del av hela rapporten (pdf)

Dokumentet reviderades 11 april 2022 med siffror för år 2021 i tabell 9 på sid 64 och en justering från 560% till 460% på sidan 54.  

 

Senast uppdaterad 2022-03-03