Allvarliga missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem för flickor

IVO har på regeringens uppdrag förstärkt tillsynen av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Tillsynen visar att framför allt flickor är utsatta för kränkningar och otillåtna tvångsåtgärder, såsom fasthållningar och nedläggningar.

Den rapport som IVO nu överlämnar till regeringen sammanfattar resultatet av tillsynen av SiS särskilda ungdomshem med fokus på verksamheter där flickor vårdas. IVO kan konstatera att unga flickor utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag.  Alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden.

Antalet avskiljningar för flickor har nästan fördubblats mellan 2019 och 2021. IVO kan inte identifiera någon annan omständighet än kön. Det är mycket allvarligt att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng. Detta kan innebära en direkt fara för liv och hälsa. 

IVO konstaterar följande:

- Vid 19 av 21 tillsynade ungdomshem kritiserade IVO verksamheten för allvarliga brister och ställde krav på åtgärder. IVO har funnit brister på samtliga ungdomshem där flickor vårdas.

- Avskiljning, som är en särskild befogenhet för SiS, används på ett sätt som är i strid med lagen. Vid 14 av 21 ungdomshem har verksamheterna agerat i strid med lagen genom att använda fasthållningar och nedläggningar i stället för att ta den unga till ett avskiljningsrum. Flickor är mer utsatta för otillåtna tvångsåtgärder än pojkar. 

- En stor andel av barn och unga på särskilda ungdomshem upplever otrygghet. Flickor är mer utsatta för kränkningar, både från personalen och från andra boende ungdomar. Tillsynen visar två fall där personal arbetar med barn och unga trots pågående utredning om sexualbrott.

- Det finns ett samband mellan brister och personalens kompetens. På särskilda ungdomshem med hög personaltäthet, erfaren personal och låg personalomsättning förekommer färre avskiljningar och ungdomarna är tryggare. Personalens kunskap om funktionsnedsättningar är en viktig faktor för att placerade barn och unga ska få vård och behandling efter behov.

- De åtgärder som SiS hittills har vidtagit har inte haft tillräcklig effekt för att säkerställa att vården av i synnerhet placerade flickor ska vara trygg och säker.

IVO kommer att följa upp de identifierade bristerna vid SiS verksamheter. Tillsynen kommer att från och med år 2023 särskilt fokusera på att följa upp barn och ungas våldsutsatthet samt hur SiS förebygger och hanterar sexuella övergrepp i sina verksamheter. 

Redovisningen av regeringsuppdraget har överlämnats till regeringen den 10 januari 2023.

Ta del av rapporten (pdf-format)

Faktorer som påverkar antalet avskiljningar

Variabel Effekt på avskiljningarna
Andel flickor Ökar
Andel skolpliktiga Ökar
Antal behandlingsassistenter per 1 000 vårddygn Ökar
Antal behandlingspedagoger per 1 000 vårddygn Ökar
Antal behandlingssekreterare per 1 000 vårddygn Minskar
Andelen deltidsarbetande eller timanställda Minskar
Andelen anställda med anställningstid under 1 år Ökar

När en variabel ökar med en enhet ges effekten på avskiljningarna som antingen en ökning eller minskning. 

Senast uppdaterad 2023-01-11