IVO får meddela förelägganden om anmälan till vårdgivarregistret

Från och med 1 juli 2023 får IVO möjlighet att förelägga den som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet till vårdgivarregistret, att fullgöra den skyldigheten. Det är viktigt att verksamheter anmäls till vårdgivarregistret för att IVO ska kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av IVO:s tillsyn enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska anmäla detta till IVO senast en månad innan verksamheten påbörjas. Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, ska detta anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet. Om verksamheten läggs ned, ska det snarast anmälas till IVO. Detta följer av 2 kap. 1–2 §§ PSL.

Från och med den 1 juli 2023 får IVO – enligt 7 kap. 28 a § PSL – möjlighet att förelägga den som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 2 kap. 1 eller 2 § PSL, att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är att regeringen anser att det inte är acceptabelt att verksamheter inte anmäler sig till vårdgivarregistret. Att inte anmäla en verksamhet leder till att IVO:s tillsyn av vårdgivarens verksamhet försvåras. En effektiv sanktion signalerar vikten av att anmäla sin verksamhet till vårdgivarregistret.

Vilka uppgifter som en anmälan till IVO ska innehålla framgår av 2 kap. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2023:7) om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen.

Senast uppdaterad 2023-06-28