IVO presenterar Vad har IVO sett 2022?

Kvinna i arbetskläder tittar på en medicindosett

Hot och kränkningar mot placerade barn och unga, brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården samt en för låg lägstanivå i vården av äldre. Det är några av de brister Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sett under förra året.

Det framgår när myndigheten i dag redovisar sin årsrapport Vad har IVO sett 2022? till regeringen.

IVO:s uppdrag är att granska de allvarligaste riskerna och bristerna i syfte att vården och omsorgen ska vara av god kvalitet för alla patienter och brukare. I årets rapport har myndigheten fokuserat på det allvarliga läge som framkommer i de nationella tillsynsinsatserna. Myndigheten har bland annat sett brister inom sjukhusvården i samtliga regioner, särskilda boenden för äldre (SÄBO) och boenden för barn och unga som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). 

– IVO ska kontrollera att de lagar och andra regler som gäller för vården och omsorgen följs. Tillsynen ska riktas mot de områden där efterlevnaden är som mest bristfällig och där patienter och brukare far illa. Den lägesbild som framkommer i våra nationella tillsynsinsatser visar att läget är allvarligt. IVO:s beslut löser inte i sig brister i verksamheterna, utan kan endast markera lagstiftningens krav. Ytterst är det vård- och omsorgsgivarna som ansvarar för att vården och omsorgen ska vara god. Medborgarna ska kunna lita på att lagstiftningen för vården och omsorgen efterlevs och att åtgärder vidtas om så inte sker, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I rapporten Vad har IVO sett 2022? finns IVO:s viktigaste iakttagelser och slutsatser från tillsynen och tillståndsprövningen under 2022. Rapporten överlämnas till regeringen. 

Ta del av rapporten i sin helhet (pdf)

 

Senast uppdaterad 2023-03-01