IVO:s kommentar till SVT:s artikel

SVT har idag publicerat en artikel där man har påståenden om att IVO:s arbete att stärka rättstillämpningen påverkar effektiviteten. IVO har till SVT inkommit med svar inför publiceringen. Då SVT av utrymmesskäl inte kan publicera IVO:s svar i sin helhet så har vi samlat dem i texten nedan.

Vad säger IVO om kritiken angående att arbetet med att öka rättssäkerheten har lett till en tröghet i systemet?

Rättssäkerhet är grundläggande när en myndighet fattar beslut. Att återkalla ett tillstånd medför stora konsekvenser för ägare, personal och brukare vilket innebär att ett beslut måste vara korrekt och hålla för rättslig prövning. IVO har tagit viktiga steg i arbetet mot oseriösa aktörer, och vill komma längre. Myndigheten har därför framfört behovet av flera författningsändringar och ökade resurser till detta arbete.  

 IVO har återkallat dubbelt så många tillstånd 2023 jämfört med 2019. Antalet återkallade tillstånd under 2023 är fler än respektive år 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019. Kriminella och oseriösa aktörer inom välfärden arbetar idag med systematiska upplägg i komplicerade bolags- och koncernstrukturer. Det ställer högre krav på IVO:s granskningsmetodik och juridiska kvalitetssäkring. Ärendenas komplexitet och storlek har därmed inneburit en ökad handläggningstid per ärende. 

Vad säger ni om beskrivningen att myndigheten är tungrodd?

Som en följd av den ökade välfärdsbrottsligheten tar arbetet mot oseriösa aktörer alltmer av IVO:s resurser. Trots detta fattar IVO fler ingripande beslut än tidigare som ett resultat av förnyade arbetssätt med stärkt rättstillämpning och utvecklad förmåga att identifiera riskaktörer. Andelen avslag bland tillståndsansökningar ökar, andelen ingripande beslut ökar och fler öppnade ärenden leder till kritikbeslut. IVO vill fortsätta arbetet men behöver både fler verktyg och mer resurser.  

 Att beslut fattas av en ansvarig chef utifrån en beredningsordning är nödvändigt för att säkerställa att besluten som fattas är objektiva, rättssäkra och enhetliga. År 2021 påbörjade IVO ett förbättringsarbete av rättstillämpningen efter såväl extern som intern granskning, och ett flertal åtgärder har vidtagits. Med nya arbetssätt motsvarar myndighetens beslut bättre de brister som konstateras i de olika granskningarna, samtidigt som den juridiska kvalitetssäkringen ökat. I detta ligger att använda alla de verktyg som lagstiftaren försett IVO med. Under förra året vidtogs ytterligare åtgärder: en översyn av rättsenheten har genomförts, arbetsordningen har reviderats i syfte att tydliggöra beslutsfattandet och beredningen, ansvaret för olika juridiska funktioner har tydliggjorts och myndigheten har också beslutat om reviderade riktlinjer och rutiner kring antikorruptionsarbetet. 

Senast uppdaterad 2023-12-21