Ny IVO-rapport: Allvarliga brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar

Samtliga 33 verksamheter som ingår i IVO:s tillsyn av estetiska behandlingar får allvarlig kritik. I en rapport från IVO konstateras allvarliga brister i en del av hälso- och sjukvården som tidigare inte stod under statlig tillsyn.

Sedan den 1 juli 2021 gäller skärpta krav på estetiska verksamheter. IVO har med lagstiftningen ett utpekat tillsynsansvar över estetiska verksamheter. Många vänder sig till IVO med tips om allvarliga brister i branschen. Därför har IVO sett ett behov av att genomföra en samlad tillsynsinsats för att identifiera strukturella problem.

I IVO:s riktade tillsyn har 33 verksamheter fått beslut med brister. Av dessa har IVO beslutat om fem förelägganden om vite och två förbud. IVO har inom ramen för tillsynsinsatsen åtalsanmält fem personer som utfört behandlingar utan rätt legitimation.

Tillsynsinsatsen visar på allvarliga brister:

  • Kunskapen hos verksamma är oroväckande låg. Bland annat om vad en vårdgivare är och vilka krav som finns på medicinsk kompetens, hygien och patientsäkerhet. 

  • Det finns en stor okunskap om lagar och regler som verksamheterna är ålagda att följa.

  • Olegitimerad personal utför behandlingar.

  • Läkemedel hanteras på ett felaktigt sätt, med läkemedel som passerat utgångsdatum och med generella ordinationer till patienter. 

  • Dokumentationen uppfyller inte kraven, då journalföring i många fall har stora brister.

  • Verksamheter brister i basal hygien. IVO har sett läkemedel som förvaras tillsammans med matlådor liksom engångssprutor som återanvänds. 

  • Patienter får inte den information de har rätt till enligt lag.

Ta del av rapporten här. 

Rapporten uppdaterades 10 maj 2023 med korrekta diarienummer i bilagan.

Senast uppdaterad 2023-05-09