Nya föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Nya föreskrifter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) börjar gälla 1 april 2023. Föreskrifterna tydliggör vilken information vårdgivare ska lämna när de anmäler sina verksamheter till IVO.

Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av IVO:s tillsyn enligt patientsäkerhetslagen är skyldig att anmäla detta till IVO. De nya föreskrifterna ska tydliggöra anmälningsskyldigheten. De ska även underlätta anmälan genom att beskriva vilken information IVO behöver, tillsammans med en ny anmälningsblankett. 

De anmälda verksamheterna registreras i IVO:s vårdgivarregister. Registret utgör en viktig informationskälla för IVO:s tillsynsverksamhet.

Bestämmelser om anmälan av verksamhet finns i 2 kap. patientsäkerhetslagen, 2 kap. patientsäkerhetsförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område.

De nya föreskrifterna (HSLF-FS 2023:7) om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen börjar gälla och tillämpas från och med den 1 april 2023. De ersätter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område som upphör att gälla den 31 mars 2023. 

 

Tillägg 29 mars:
De verksamheter som redan är anmälda innan 1 april 2023 behöver inte anmälas igen. En ny anmälan behöver göras först när det skett förändringar i verksamheten eller verksamheten läggs ned. Läs mer om förändringar och nedläggning på sidan om vårdgivarregistret.

Senast uppdaterad 2023-03-03