IVO frågar barn och personal om trygghet och säkerhet på barnboenden

När IVO genomför årets nationella inspektioner av närmare 900 boenden för barn och ungdomar är fokus på frågor om trygghet och säkerhet och verksamhetens arbete för att förebygga hot, våld och övergrepp.

Granskningområdet för 2024 har valts ut baserat på de signaler som har kommit till IVO från barn och ungdomar om hot, våld och övergrepp. 

De boendeformer som omfattas av IVO:s årliga tillsyn är: 

  • Hem för vård eller boende för barn och unga (HVB)
  • Stödboenden 
  • Bostäder med särskilt stöd och service enligt LSS för barn eller ungdomar


Även särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) ingår i IVO:s årligt återkommande tillsyn. Dessa 21 verksamheter granskas i en särskild tillsynsinsats. 

Barn som är placerade i samhällets vård är särskilt utsatta och samhället ska säkerställa att dessa barn får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra författningar. IVO granskar att verksamheterna lever upp till de generella lagkrav som finns. Utöver det gör IVO egna riskanalyser som utgår från den samlade information om brister och missförhållanden som kommer till myndigheten bland annat genom funktionen Berätta för IVO.

IVO frågar barn och personal om boendets arbete mot hot, våld och övergrepp

Under inspektionen ställer IVO frågor till de boende barn som samtycker till det samt personal och föreståndare. Utifrån 2024 års fokus på trygghet och säkerhet granskar IVO särskilt om personalen har ett arbetssätt för att förebygga, agera, signalera och följa upp så att barnen inte utsätts för hot, våld, övergrepp. IVO frågar också barnen om de har utsatts för eller bevittnat situationer där hot, våld eller övergrepp förekommit. 

IVO granskar även om ledningen, det vill säga föreståndaren eller verksamhetschefen, efterföljer gällande lagkrav för att uppnå god kvalitet avseende att bedriva en trygg och säker verksamhet.

Boenden som inte lever upp till kraven på trygghet och säkerhet måste redovisa vilka åtgärder de vidtar för att komma tillrätta med bristerna. Beslut med brister och begäran om återredovisning innebär att bristerna är så allvarliga att IVO fortsätter granskningen av aktuella verksamheter till dess bristerna blivit åtgärdade. I de fall en verksamhet åtgärdat brister får verksamheten ett avslutande beslut, i annat fall fortsätter tillsynen. Om en verksamhet inte avhjälper bristerna kan IVO fatta beslut om föreläggande med eller utan vite, eller ytterst förbud (vid icke tillståndspliktig verksamhet) alternativt återkallelse av tillstånd (vid tillståndspliktig verksamhet).

Senast uppdaterad 2024-05-17