Budgetunderlag 2015–2017

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2015-2017 för att fullgöra sitt uppdrag.

Med stöd av vad som framförs i budgetunderlaget för åren 2015-2017 hemställer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att regeringen:

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 635 miljoner kronor för år 2015, 640 miljoner kronor för år 2016 och 646 miljoner kronor för år 2017,
  • fastställer en låneram som uppgår till 65 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2015, 2016 och 2017,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2015-2017, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO som får uppgå till 3 procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret för respektive år under perioden 2015-2017 får uppgå till 10 procent av tilldelat anslag.

Det samlade förslaget till finansiering för åren 2015-2017 redovisas i avsnitt 3. Inspektionen för vård och omsorgs totala investeringsbehov i anläggningstillgångar framgår av avsnitt 4.

Senast uppdaterad 2019-12-13