Budgetunderlag 2016-2018

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2016-2018 för att fullgöra sitt uppdrag.

Sammanfattning

Med stöd av vad som framförs i budgetunderlaget för åren 2016-2018 hemställer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att regeringen:

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 637 miljoner kronor för år 2016, 637 miljoner kronor för år 2017 och 637 miljoner kronor för år 2018,
  • fastställer en låneram som uppgår till 65 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2016, 2017 och 2018,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2016-2018, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till 3 procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret för respektive år under perioden 2016-2018 får uppgå till 10 procent av tilldelat anslag.

Det samlade förslaget till finansiering för åren 2016-2018 redovisas i avsnitt 4. IVO:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar framgår av avsnitt 5.

Senast uppdaterad 2019-12-13