Budgetunderlag 2017-2019

Budgetunderlaget visar vilka resurser Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver 2017-2019 för att fullgöra sitt uppdrag.

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) verksamhet står inför stora utmaningar. Situationen i omvärlden med många människor på flykt har en omedelbar påverkan på samhället i stort likväl som på IVO. Den omfattande ökningen av antalet ensamkommande barn och unga har lett till krav på snabba förändringar och effektiviseringar i tillståndsprövningen och medfört stora utmaningar för inspektörerna i tillsynen. IVO har efter bästa förmåga agerat både pragmatiskt och tydligt i denna extraordinära situation.

En annan utmaning som IVO står inför är den aviserade förändringen av anslaget år 2017 när de temporära förstärkningarna försvinner.1 En sådan förändring kommer att få betydande konsekvenser i verksamheten. Den riskerar att påverka myndighetens förutsättningar att bedriva behovsstyrd och riskbaserad tillsyn, få konsekvenser för verksamhetens produktion och resultat likväl som att påverka förutsättningarna för att långsiktigt utveckla verksamheten. Precis som i myndighetens tidigare budgetunderlag förespråkar IVO en jämn anslagstilldelning mellan åren. Det är nödvändigt för att långsiktigt kunna planera verksamheten och säkerställa resultaten. För att motverka en försämring av detta bedömer IVO att det är angeläget att en jämn anslagsnivå behålls.

Utöver det behöver resurser tillskjutas myndigheten för att klara av uppdraget kopplat till situationen med det ökade antalet ensamkommande barn. Trycket på verksamheten nu och de kommande åren kommer vara fortsatt högt i det avseendet.

Sammanfattningsvis föreslår IVO att anslaget för år 2017 fastställs till 696 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av anslaget om cirka 37 miljoner kronor jämfört med utfallet år 2015. I budgetunderlaget föreslås också en regeländring som innebär att medel kan frigöras för IVO att bedriva riskbaserad tillsyn där vi anser att våra resurser ger bäst effekt. Myndigheten föreslår därför en förändring för kommunala rapporteringsskyldigheten avseende ej verkställda beslut.

[1] Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016, UO9.

Senast uppdaterad 2019-12-13