Årsredovisning 2016

I årsredovisningen beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund konstaterar i sitt förord i årsredovisningen att det har varit ett händelserikt år som har inneburit utmaningar för myndigheten på olika sätt. Under årets första del arbetade IVO intensivt med ett omställningsarbete för att nå en budget i balans inför 2017 med ett betydligt lägre anslag. Det resulterade bl.a. i att många medarbetare lämnade myndigheten. Glädjande besked i budgetpropositionen att den aviserade sänkningen av myndighetens anslag inte blev av följs av förväntningar om fortsatt goda resultat och ett stort ansvar för IVO.

Något annat som har präglat det gångna året är att IVO har haft att hantera en stor ökning av ansökningar om tillstånd för HVB för ensamkommande barn. Detta som en följd av det ökade antalet ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige under hösten 2015. IVO har också haft utmaningar i tillsynen av alla nya verksamheter. Myndigheten har under 2016 varit tvungen att prioritera verksamhet inom socialtjänstområdet på bekostnad av verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet och dessutom tvingats prioritera bland olika verksamheter inom socialtjänstområdet.

-  Jag är väldigt stolt och glad över de goda resultat IVO har uppnått under 2016 då vi samtidigt har haft stora utmaningar att hantera, säger generaldirektör Gunilla Hult Backlund. Som exempel har ärendebalanserna för anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah fortsatt nedåt. Vi har genomfört riskbaserade nationella tillsyner inom både hälso- och sjukvårds- och socialtjänstområdet. Vi har återfört det vi ser i tillsynen till vården och omsorgen på bred front. Dessutom har det långsiktiga strategiska utvecklingsarbete som IVO bedriver i programform 2016-2020 på allvar kommit igång under året. 

Senast uppdaterad 2019-12-13