Budgetunderlag 2019-2021

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2019-2021 för att fullgöra sitt uppdrag.

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att planeringsramarna för 2019-2021 såsom de har aviserats i budgetpropositionen [1] motsvarar de behov som myndigheten har för närvarande.

IVO föreslår därför att regeringen

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 678 miljoner kronor för år 2019, 679 miljoner kronor för år 2020 och 687 miljoner kronor för år 2021,
  • fastställer en låneram som uppgår till 30 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2019-2021,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2019-2021, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.

[1] Prop.2017/18:1, Budgetpropositionen UO9.

Senast uppdaterad 2019-12-13