Årsredovisning 2019

I årsredovisningen beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Generaldirektören har ordet

2019 var ett händelserikt år för IVO. Vi kunde fokusera mer på egeninitierad tillsyn i form av inspektioner ute i vård och omsorg. Vi genomförde ett omfattande utvecklingsarbete till följd av ändringar av reglerna för tillståndsprövning inom socialtjänstområdet. Under året introducerade vi ett mer riskbaserat arbetssätt inom frekvenstillsynen av boende för barn och unga. Parallellt med dessa och många andra insatser planerades och genomfördes dessutom ett byte av hela vår it-miljö.

Det var också ett år som markerade ett avstamp där IVO på flera sätt uttryckte ambitionen om att växla upp. Regeringen är tydlig med förväntningar om att IVO ska bidra mer till utvecklingen och omställningen i vården och omsorgen. Patienter och brukare välkomnar möjligheter att bidra med egna kunskaper om personcentrering och samordning runt varje individ. Professioner och vård- och omsorgsgivare uttrycker behov av att IVO ännu mer greppar de komplexa riskerna och bristerna som finns på systemnivå, det vill säga där många aktörer är berörda och där bristerna handlar om att helheten inte hänger ihop.

IVO har sex år efter myndighetens bildande ett bra utgångsläge för att öka genomslaget. Flera initiativ och insatser har genomförts i syfte att skapa ökat handlingsutrymme för egeninitierad tillsyn. Även om mycket återstår så är förutsättningarna bättre än tidigare.

Myndighetens omfattande uppdrag inger ödmjukhet. Om vi ska klara av att identifiera och agera på de största riskerna och bristerna för alla patienter och brukare i hela landet, så behöver vi finna strategier för att räcka till i högre utsträckning. Det kräver också att vi tänker nytt kring arbetssätt och verktyg.

Ett viktigt utvecklingsområde är att använda data om vården och omsorgen som en strategisk resurs. Datadrivna analyser kommer att hjälpa oss att se helheten såväl som mönster och trender. Förhoppningen är att vi bättre ska kunna analysera och förstå till exempel hur brister i tillgänglighet, samordning och brukar- och patientdelaktighet ser ut och utvecklas över tid och i hela landet. Med en bättre överblick kommer vi att kunna följa och agera på de största riskerna och bristerna både på system- och enhetsnivå.

Vi kan konstatera att IVO har ett omfattande mandat att på olika sätt bidra till att göra vården och omsorgen säkrare och bättre för patienter och brukare, men att detta utrymme hittills inte har nyttjats fullt ut. Det gäller både de skarpare, kontrollerande verktygen och de mjukare, främjande verktygen.

För att få ett större genomslag och bland annat bidra till den pågående transformationen av vård och omsorg behöver vi som tillsynsmyndighet dessutom bli ännu bättre på att stimulera lärande och verksamhetsutveckling bland vård- och omsorgspersonal och i berörda verksamheter. I denna del behöver IVO stärka kompetensen bland annat när det gäller förbättringskunskap och kunskap om lärande organisationer.

En lång rad aktörer i vår omvärld har under hösten deltagit i samtal om hur IVO kan bidra ännu mer till bättre och säkrare vård och omsorg för patienter och brukare. Tack för era värdefulla bidrag och vi ser fram emot fortsatta dialoger.

Och ett varmt tack till alla medarbetare på IVO! Ni är ovärderliga i ert ansvarstagande och ert engagemang för genomförandet och utvecklingen av vår verksamhet.

 

Sofia Wallström
Generaldirektör

Senast uppdaterad 2020-02-21