Årsredovisning 2021

I årsredovisningen för 2021 beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Generaldirektören har ordet

Liksom tidigare år var 2021 ett år som präglades av coronapandemin. Den innebar och innebär stora påfrestningar för vården och omsorgen. Det har understrukit vikten av IVO:s uppdrag. Med en tillsyn som genomsyras av ett patient- och brukarperspektiv blir det nödvändigt att agera. Vård- och omsorgstagare riskerar att bli utan vård och omsorg de är i behov av eller utsättas för brister i den.

Under det gångna året har IVO särskilt prioriterat situationen för äldre inom vården och omsorgen. Missförhållanden vid landets särskilda boenden för äldre uppmärksammades av IVO, med flera, redan under 2020. IVO identifierade ett flertal allvarliga risker och brister, bland annat att vårdgivarna inte säkerställt individuella läkarbedömningar eller nått kraven på kvalitet i brytpunktsamtal och behandling enligt ordination. Mot bakgrund av detta har granskningen fortsatt och omfattar nästan alla äldreboenden i hela landet. Tillsynen måste leda till att bristerna åtgärdas så att alla patienter ges en god och säker vård och omsorg.

Utöver äldreområdet har IVO under året prioriterat tillsynen av boenden för barn och unga. Det beror dels på att placerade barn och unga är en särskilt utsatt grupp, dels på att IVO:s tillsyn historiskt inte uppnått tillräcklig effekt. Allvarliga incidenter, såsom våld, sexuella övergrepp och kränkningar under flera år vid bland annat HVB, har synliggjort risker i IVO:s beslutsfattande. IVO har heller inte givit barnens röster rätt tyngd i tillsynen.

Dessa risker har legat till grund för ett utvecklingsarbete. Insatserna handlar till stor del om en stärkt styrning och ledning samt en förbättrad rättstillämpning. Arbetet har bland annat lett till att inspektioner görs snabbare och mer träffsäkert. Beslutsfattandet har utvecklats så att besluten i högre grad leder till att allvarliga problem och brister åtgärdas. Detta syns bland annat genom att IVO fattat fler beslut om förelägganden, förbud och återkallade tillstånd under 2021 än någonsin tidigare. Det är ett uttryck för att IVO tar krafttag när vi ser att patienter och brukare far illa, och i vissa fall är utsatta för ren vanvård.

En annan viktig del av IVO:s uppdrag är att förhindra oseriösa aktörer. Pandemin har inte hindrat oseriösa aktörer inom vården och omsorgen. Tvärtom har den givit upphov till nya möjligheter att utnyttja välfärdssystemen. Till exempel har IVO agerat på allvarliga brister vid verksamheter som erbjuder PCR-tester. Ett annat område med ett stort antal oseriösa aktörer är verksamheter som erbjuder estetiska injektionsbehandlingar och estetisk kirurgi. Under 2021 fick IVO ett utvidgat tillsynsuppdrag i förhållande till dessa verksamheter och antalet tips till myndigheten har tredubblats under året.

Tillsynen av oseriösa aktörer har bland annat lett till ett flertal beslut om förbud av verksamhet och ett antal polis- och åtalsanmälningar. IVO har lämnat flera författningsförslag till regeringen som syftar till att ytterligare förstärka IVO:s möjligheter att ingripa och stoppa oseriösa aktörer.

IVO:s digitalisering är en avgörande del i arbetet. De omfattande manuella inslagen i myndighetens verksamhet måste minska, inte minst för att åtgärda de alltför långa handläggningstiderna. Under året har digitaliseringsarbetet tagit viktiga steg för att skapa förutsättningar för automatisering och effektivisering, men mycket återstår.

Under 2022 kommer vi att fortsätta med det angelägna utvecklingsarbetet. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare på IVO för insatserna under det gångna året och allas engagemang! Utan ert ihärdiga arbete kan vi inte agera och göra skillnad för dem vi är till för.

Sofia Wallström
Generaldirektör

Senast uppdaterad 2022-02-22