Årsredovisning 2022

I årsredovisningen för 2022 beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Generaldirektören har ordet

IVO har i uppdrag att genom tillsyn och tillståndsprövning kontrollera att de lagar och regler som gäller för vården och omsorgen följs. Tillståndsprövningen syftar till att förhindra att aktörer som inte uppfyller lagens krav får bedriva vård- och omsorgsverksamhet. Tillsyn innebär en granskning av att verksamheterna följer lagstiftningen. 

Lagstiftningen är tydlig. Befolkningen ska ges en god och patientsäker vård på lika villkor. Socialtjänsten ska värna människor i utsatta situationer. Patienter och brukare ska inte utsättas för skador och kränkningar. Personalen ska ha rätt kompetens. Samtidigt måste det konstateras att vård- och omsorgsverksamhet per definition är förknippat med risker. Dessutom förekommer i alla verksamheter fel och misstag. Utmaningen är att lära av misstagen och åtgärda brister, innan de får allvarliga konsekvenser. 

IVO:s tillsyn ska riktas mot områden med störst risker för patienter och brukare. Myndigheten ska fokusera på de delar av vården och omsorgen där efterlevnaden av lagstiftningen är som mest bristfällig, dvs. där patienter och brukare far illa. Av detta följer att IVO:s iakttagelser inte ger en helhetsbild, utan beskriver lägstanivån inom de granskade verksamheterna.

Under året har IVO fattat tillsynsbeslut som uttrycker gränsen för hur länge och i vilken grad det är godtagbart att patienter utsätts för allvarliga vårdskador och patientsäkerhetsbrister, i form av långa väntetider och utbredd korridorvård vid akutsjukhus. IVO har i tillsynsbeslut också markerat att det finns en gräns för hur länge placerade barn och unga kan fortsätta att utsättas för våld, hot och kränkningar. Tillsynsbeslut om vård och behandling av personer som bor på särskilda boenden för äldre anger att bristerna har pågått för länge och är alltför omfattande. Tillsynen och tillståndsprövningen i syfte att förhindra oseriösa aktörer att bedriva verksamhet har stärkts. I flera fall har besluten överklagats och är föremål för domstolsprövning. Domstolarnas vägledning är betydelsefull för att skapa tydlighet om hur långt lagstiftningen till skydd för patienter och brukare räcker.

IVO har sedan några år tillbaka bedrivit ett utvecklingsarbete för att öka graden av enhetlighet, förkorta handläggningstider och förbättra datakvaliteten. Detta utvecklingsarbete har under 2022 resulterat i flera framsteg, vilket utgör en god grund för fortsatt effektivisering.

Digitaliseringsarbetet har lett till ökad datakvalitet och förbättrade e-tjänster, bland annat i form av en ny tjänst med data om HVB-verksamheter som ska stödja kommunerna i arbetet med placering av barn och unga. Bättre digitala verktyg har bland annat möjliggjort maskinell textanalys, vilket ökat träffsäkerhet och räckvidd i tillsynen.

Genom att kraftsamla kring kortare handläggningstider har handläggningstiden för ändringsansökningar av tillstånd minskat från 120 dagar i januari till 26 dagar i december. Handläggningstiden för nyansökningar har minskat från 238 dagar i januari till 167 dagar i december, och kommer minska ytterligare under 2023.

För att öka graden av enhetlighet i beslutsfattandet har arbets- och delegationsordningen reviderats. Enhetligheten har också stärkts genom översyn och utveckling av den rättsliga verksamheten samt bättre former för internberedning av beslut. Utvecklingsarbetet har resulterat i bättre förutsättningar för större, nationella och mer riskbaserade tillsynsinsatser samt ett stärkt patient- och brukarperspektiv.

Den förbättrade rättstillämpningen har vidare stärkt det interna skyddet mot korruption, bland annat genom införande av nya riktlinjer om karantän, arbetsrotation, fyra ögon-principen samt jäv och bisysslor.

Tillsynen och tillståndsprövningen är viktiga för legitimiteten för den vård och omsorg som samhället erbjuder. IVO:s beslut löser dock inte i sig brister i verksamheterna, utan kan endast markera lagstiftningens krav. Ytterst är det vård- och omsorgsgivarna som ansvarar för att vården och omsorgen ska vara god. Medborgarna ska kunna lita på att lagstiftningen för vården och omsorgen efterlevs och att åtgärder vidtas om så inte sker. Detta är grundläggande för IVO:s utvecklingsarbete, och även om flera steg har tagits så behöver arbetet fortsätta. Det är IVO:s medarbetare som med stort engagemang och tydlig drivkraft åstadkommit årets resultat. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit och fortsätter bidra!

Sofia Wallström

Generaldirektör

 

Senast uppdaterad 2023-02-23