Årsredovisning 2023

I årsredovisningen för 2023 beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

IVO har under 2023 fortsatt utvecklingen i syfte att öka enhetligheten i myndighetens beslut och stärka rättstillämpningen. Myndigheten har tydliggjort den rättsliga styrningen och ledningen och utvecklat beredningen i juridiska frågor. Det interna skyddet mot korruption, bland annat genom införande av nya riktlinjer om karantän, arbetsrotation, fyra ögon-principen samt jäv och bisysslor har förbättrats. Arbetet har lett till att myndighetens olika verktyg kan användas på ett mer effektivt sätt.

Utvecklingsarbetet har också inneburit insatser för att öka digitaliseringen och minska de manuella inslagen i myndighetens verksamhet i syfte att förbättra datakvaliteten och möjliggöra kortare handläggningstider. Att använda data har skapat förutsättningar för IVO att effektivisera handläggningen och att än mer rikta tillsynen dit riskerna och bristerna för patienter och brukare är som störst.

Sammantaget har förändringarna lett till ökad effekt i tillsynen och tillståndsprövningen. Att IVO arbetar enhetligt över landet utifrån ärendeslag och med en stärkt rättstillämpning ökar regelefterlevnaden och genomslaget. Utvecklingsarbetet har resulterat i bättre förutsättningar för större, nationella och mer riskbaserade tillsynsinsatser samt ett stärkt patient- och brukarperspektiv. Myndigheten kan göra skillnad för fler patienter och brukare genom nationella tillsyner som riktas mer träffsäkert mot allvarliga patientsäkerhetsbrister i vården och missförhållanden inom socialtjänst och LSS.

Särskilt centralt framstår utvecklingsarbetet mot bakgrund av det alltmer ansträngda läget i vården och omsorgen. IVO har under 2023 granskat patientsäkerheten inom akutsjukvården. Resultaten är mycket allvarliga. Det handlar om utbredd korridorvård, dygnslånga väntetider, läkemedel som inte ges i tid eller inte alls och medicinsk övervakning som inte sker utifrån patientens behov. IVO:s tillsyn av den medicinska vården och behandlingen för personer på särskilda äldreboenden visar omfattande brister i hela landet, bland annat osäker läkemedelshantering och vård i livets slutskede som inte fungerar. Tillsyn av Statens institutionsstyrelse (SiS) har visat att barn och unga, särskilt flickor, varken är trygga eller säkra. IVO har också kunnat konstatera att brukare utsätts för tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-boenden.

IVO:s resurser tas i ökande utsträckning i anspråk för arbetet mot oseriösa och i vissa fall kriminella aktörer. Välfärdsbrottslighet och fusk inom vård och omsorg är ett allt större problem och IVO:s tillsyn och tillståndsprövning är viktiga verktyg för att hindra detta. Samarbetet med Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och andra myndigheter har varit betydelsefullt. Under 2024 kommer IVO ta ytterligare steg i arbetet, bland annat inom ramen för nya uppdrag från regeringen. 

Senast uppdaterad 2024-02-23